100 ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА ДЪРЖАВНОСТ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

доктор на философските и на политологичните науки 291300– посланик, Председател на Геополитически център Евразия – София

 

6 май 2015 г. на разширено заседание на Правителството на РКазахстан  в г. Астана президентът Н. Назарбаев предлага идеи за 100 практически стъпки за реализация на определените през миналата година пет институционални реформи.

С тези 100 практически стъпки лидерът на РКазахстан – неговият президент Н. Назарбаев завършва системата от документи, чието начало положи със “Стратегията -2050”, като отговор на предизвикателствата на съвременната глобална епоха, която стратегия да изведе държавата и народа на РКазахстан в редовете на 30-те най-развити държави в света. Важен момент от реализацията на “Стратегията – 2050” беше програмата за Петте институционални реформи, чиято реализация трябваше радикално да изведе държавните институции на РКазахстан в числото на модерните държави в съвремемната епоха.

Ако Петте институционални реформи  показваха посоката и какво трябва да се реформира в новата държавност на РКазахстан ,установена след разпадането на СССР, то 100-те стъпки показват как да стане това на практика. С други думи изработените по идеи на Президента Н.Назарбаев документи показват движението на мисълта от общите глобални виждания към конкретните практически решения, които трябва да станат ръководство за всички държавни и обществени инситуции – от нивото на Парламента, Правителството и Централните органи на обществените организации през областните до местните. По такъв начин цялата институционална система от държавни  и не правителствени институции на Република Казахстан като действително цялостна система се интегрира в практически действия за изпълнението на посочените от Президента “100 стъпки”

В реализацията на Първата институционална реформа за формиране на съвременна, професионална и независима държавна администрация президентът Н. Назарбаев е посочил 15 конкретни стъпки. Всъщност с тази първа реформа се създава базата, основата на институционалната държавна пирамида, върху която се изгражда цялата пирамида на държавната власт и се крепи единството на обществото като система. Тук от множеството изисквания, на които трябва да отговаря държавната администрация от най-ниско до най-високо ниво е изискването за професионална подготвеност и постепенно растене в йерархията след полагане на съответни контролни изпитания на определен срок. Навсякъде  конкурсното начало трябва да бъде водещо. Логически с тези изисквания вървят и изискванията за материалното заплащане и социалното осигуряване  с жилища и т.н. Не на последно място президентът посочва стъпки за безпощадност към корупцията.

Логически изискването за модерна държавна администрация  на всички нива на институционалната пирамида се свързва с изискването на модерна законодателна основа и върховенство на закона на всички нива и по отношение на всички дейности и лица в Република Казахстан. Тази група от важни стъпки включва както създаването и специализацията на съответните институции на съдебната  и законодателна власт, така и обособяване на отделните моменти на процеса на правораздаването. Тук също са предвидени и стъпки към издигане на международния авторитет на РКазахстан със създаването на Международен арбитражен център и Международен съвет към Върховния съд на РКазахстан. Предвидени са също така и стъпки към рационализиране на системата  на  казахстанското правосъдие. И не на последно място към повишаване на ефективността в работата на органите на вътрешна сигурност.

Третата група стъпки, както би следвало да се очаква, е най-голяма, защото  е посветена на провеждане на радикални реформи в областта на индустриализацията и икономическия ръст. Тук са предвидени цяла група мерки както по отношение на ефективното използване на земята ,така и на ролята на данъчната и митническата политика. Наред със стимулирането на земеделското производство в стъпките са предвидени и мерки за стимулиране на скотовъдството и производството на месо.

Важен момент тук  е също така реорганизацията и оптимизацията на системата на електро-енергетиката, защитата интересите на потребителите на енергия, стимулиране на чуждестранните инвестиции в този отрасъл чрез създаване на смесени предприятия .

Като централно –азиатска  и по същество истинска Евразийска държава РКазахстан е заинтересована в развитието на международните транспортни връзки и затова в стъпките са предвидени мероприятия за модернизиране на транспортната инфраструктура на държавата. Не на последно място тук са предвидени конкретни стъпки към стимулиране на добива на руди и други полезни изкопаеми.

Бидейки многонационална държава с оригинални решения на общодържавно  ниво за единството на народа на Казахстан в предложените от президента 100 стъпки Н.Назарбаев има редица моменти, които да изведат постиженията на страната на международно ниво чрез мрежите на Интернет. Необходими са според лидера на РКазахстан нови стъпки към по-нататъшно развитие на културното многообразие на републиката и заедно с това на нейното културно единство.

Заключителните стъпки, предложени от президента Н.Назарбаев са насочени към създаване на транспарентност и подотчетност на държавната администрация и институции пред граждните и тяхното активно участие от своя страна работата на тези инситуции като по този начин се постига именно действително демократично управление.

В заключение бих искал още веднъж да подчертая не само мъдростта на президента Н.Назарбаев като ръководител на Р.Казахстан, но и умението му да привежда общите принципи и постановки на своите виждания на съвременната ситуация в Казахстан и света в конкретни решения за практическо управление.

18.08. 2015 г., София

 

 

 

Неофициальный перевод с болгарского языка

100 ВАЖНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

 

Проф. доктор философских и политологичeских наук Петко Ганчев – посол, Председатель Геополитического центра Евразия – София

 

6 мая 2015 г. на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан Президент Н.Назарбаев обозначил 100 конкретных шагов по реализации предложенных в прошлом году пяти институциональных реформ.

Данными „100 шагами” лидер Казахстана – Президент страны Н.Назарбаев завершает систему документов, чье начало положено „Стратегией-2050”, в ответ на вызовы современной глобальной эпохи, а сама стратегия представляет собой концепцию вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Важным элементом в реализации “Стратегии – 2050” является программа Пяти институциональных реформ, реализация которых позволит Казахстану и государственным институтам страны войти в число современных государств нашей эпохи.

Если Пять институциональных реформ показывают направления и что необходимо реформировать в новой государственности Казахстана, установленной после распада СССР, то „100 шагов” показывают, как это осуществится на практике. Иными словами, разработанные по идее Президента Н.Назарбаева документы показывают движение мысли от общего глобального видения к конкретным практическим решениям, которые станут руководством к действию для всех государственных и общественных институтов – от Парламента, Правительства и центральных органов общественных организаций через областные до местных. Таким образом, вся институциональная система государственных и неправительственных органов и организаций Республики Казахстан как действительно целостная система будет осуществлять практические действия по реализации указанных Президентом „100 шагов”.

В реализации Первой институциональной реформы по формированию современного, профессионального и автономного государственного аппарата Президент Н.Назарбаев указал 15 конкретных шагов. По сути эта первая реформа обеспечит создание фундамента институциональной государственной пирамиды, на  основе которого строится целая система государственной власти и поддерживается единством общества в качестве системы. Здесь из множества требований, которым должен соответствовать государственный аппарат от самого нижнего до самого высокого уровня, выделяется основное требование по профессиональной подготовленности и постепенному росту в йерархии, после прохождения соответствующих контрольных испытательных сроков. Везде ведущим должен быть конкурсный принцип. Логически с этими требованиями идут и условия по оплате труда и социальному обеспечению жильем и т.д. Не на последнем месте Президент указывает шаги по беспощадному отношению к коррупции.

Логически создание современного государственного аппарата на всех уровнях институциональной пирамиды связано с требованием по современной законодательной основе и верховенства закона на всех уровнях и в отношении всех видов дейтельности и всех лиц в Республике Казахстан. Эта группа важных шагов включает как создание и специализацию соответствующих институтов судебной и законодательной власти, так и обособление отдельных моментов в процессе правосудия. Здесь также предусматриваются и шаги по повышению международного авторитета Казахстана путем создания Международного арбитражного центра и Международного совета при Верховном суде РК. Предусматриваются также и меры по рационализации системы правосудия. И не на последнем месте – повышение эффективности работы органов внутренней безопасности.

Третья группа шагов, как следовало ожидать и самая большая, поскольку посвящена проведению радикальных реформ в области индустриализации и экономического роста. Здесь предусматривается целая группа мер в отношении эффективного использования земли, а также роли налоговой и таможенной политики. Наряду со стимулированием сельскохозяйственного производства в „шагах” предусматриваются и меры по стимулированию животноводства и производства мяса.

Здесь важным моментом также является реорганизация и оптимизация систем электроэнергетики, защита интересов потребителей энергии, поощрение иностранных инвестиций в этой отрасли путем создания совместных предприятий.

Как центральноазиатское и по сути истинное Евразийское государство Казахстан заинтересован в развитии международных транспортных связей и поэтому в „шагах” предусматриваются меры по модернизации транспортной инфраструктуры государства. Не на последнем месте здесь включены  и конкретные шаги по стимулированию добычи руд и других полезных ископаемых.

Будучи многонациональным государством с уникальными решениями на общегосударственном уровне в отношении единства народа Казахстана, в предложенных Президентом „100 шагах” есть ряд предложений, которые выведут достижения страны на международный уровень через сеть Интернета. По мнению лидера Казахстана, необходимо и в дальнейшем развивать культурное многообразие республики и вместе с тем ее культурное единство.

Заключителные шаги, предложенные Президентом Н.Назарбаевым, направлены на создание транспарентности и подотчетности государственного аппарата перед гражданами и активное участие граждан в работе органов власти, таким образом будет осуществляться действительно демократическое управление.

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть не только мудрость Президента Н.Назарбаева как руководителя Республики Казахстан, но и его умение принимать конкретные решения по практическому управлению на основе общих принципов и собственного видения современной ситуации в Казахстане.

18.08. 2015 г., София