АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

AIRBUS A321 ?ША?Ы – ?АЗА?СТАНДА

?аза?стан Республикасыны? Т?н?ыш Президенті к?ні ?арса?ында ?аза? жеріне еуропалы? авиа??рылыс концернні? зауытынан тікелей Airbus A321 ал?аш?ы меншікті ?уе лайнері келіп ?онды. Б?л – Эйр Астана ?лтты? ?уетасымалдаушы компаниясы Airbus концернінен сатып ал?ан Airbus A320 тобыны? алты ?уе лайнеріні? біріншісі. ?ша?тарды сатып алу туралы келісім 2008 жылы ?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаевты? Франция?а ресми сапары кезінде жасал?ан. ?уекомпания ?кілдеріні? айтуын­ша, б?л – т?уелсіз ?аза?стан тарихында?ы жа?а коммерциялы? ?уе лайнерлерін сатып алу?а арнал?ан бірінші келісімшарт ж?не елімізді? азаматты? авиацияны? ал?а басуына ?лкен ?адам.

Каталог?а с?йкес ?уе лайнерлеріні? жалпы ба?асы 500 млн. А?Ш доллардан асады. ?ша?тар «Эйр Астана» ?уекомпаниясымен мемлекеттік бюджеттен ?аражатты тартусыз ж?не мемлекеттік кепілдемелерісіз к?сіпорынны? ?зіні? ж?не ?арыз ?аражатыны? есебіне сатып алынады. Сатып алу Royal Bank of Scotland Германияны?, Францияны? ж?не ?лыбританияны? экспортты?-кредиттік агенттіктеріні? ?олдауымен ?аржыланды. Б?л ?дерісте ?уекомпаниялар?а арнал?ан авиациялы? техниканы сатып алуды ?аржыландыруды? о?тайлы шарттарын ?амтамасыз ететін ?аза?стан Республикасыны? 2008 жылы халы?аралы? Кейптаун конвенциясына ?осылуы демеу берді.
«Airbus A321 т?н?ыш реактивті ?уе лайнеріні? келуі – ?уекомпания ж?не жалпы мемлекет ?шін ма?ызды о?и?а. 2002 жылы жар?ы капиталы 17 млн. А?Ш долларды ??ра?ан ?уекомпания ?шін б?л ба?ытты к?н, ?йткені біз жарты миллиард А?Ш долларына астам ?уе лайнерлерін сатып алу ?шін жеткілікті ?аржы т?ра?тылы??а жеткенімізді ма?тан т?тамыз. Енді ?уекомпанияны? 10-жылды?ына біз ?Р азаматты? авиация тарихында жа?а пара?ын ашты?, – дейді «Эйр Астана» А? президенті Питер Фостер. – Бірінші ?уе лайнері Т?н?ыш Президентіні? к?нін мерекелеу ?арса?ында келгені жа?сы ырым, ?йткені ?аза?станны? ?лтты? ?уе тасымалдаушысы оны? ?атысуымен ??рыл?ан болатын. Біз Елбасы?а ?уе лайнерлерін ?лемдік авиа??рылыс к?шбасшылардан сатып алуды ?олда?анды?ы ж?не ?аза?стан Рес­публикасын Кейптаун Конвенциясына ?осуы туралы жарлы??а ?ол ?ой?анды?ы ?шін шын ал?ысымыз бен ??рметімізді білдіреміз. Осыны? барлы?ы бізге Ор­талы? Азия мен ?ндістанда к?шбасшы болу?а ?ана емес, ?уе тасымалыны? жа?а де?гейіне шы?у?а м?мкіндік ту?ызады».
Жа?а ?уе лайнері ?азіргі маршрутты? желі бойынша Ресейге, Т?ркия?а, ?ндістан?а, ?ытай?а ж?не бас?а елдерге ?атынайды.

Дана БЕКТАСОВА