АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

«Алматы» телеарнасыны? 40-тан аса журналисі ж?мыстан кетпек

«Алматы» телеарнасыны? 40-тан аса ?ызметкері ж?мыстан кету туралы арыз жазды. Олар «?ала ?кімдігі мен телеарна ішіндегі ?ысымнан шарша?андарын» айтады.

— Біраз уа?ыттан бері арнадан шы?атын к?птеген материалдар?а тыйым салынып келеді: ?лтты? м?селелерге ?атысты, ?леуметтік ж?не т?рмысты? м?селелерге ?атысты. Тыйым ?ала ?кімшілігіні? баспас?з ?ызметінен т?сіп т?рды. Б?дан б?лек арна ішінде арандатушылы?, с?з жеткізу деген жайттар орын алып жатыр. Сонды?тан бір ?ана б?лім емес, жа?алы?тар ?ызметі мен ба?дарламалар редакциясы ынтыма?тасты? танытып, ?з еркімізбен ж?мыстан кетуге ?тініш жазды?. ?азанны? бірінен бастап. ?зірге ?тініш жаз?андар – 40-тан астам адам, – деді Алматы арнасыны? продюссері Досан ?ызайбек?лы Азатты? тілшісіне.

Оны? с?зінше, басшылы? кейбір та?ырыптар?а «ондай м?селелерді айтып д?рліктірмеу керек» немесе «саясат?а ?арсы» деген негізде тыйым сал?ан.

А?парат агенттіктеріні? хабарлауынша, «Алматы» телеарнасыны? ?ызметкерлері Байза? Асылбеков есімді азаматты? бас редакторлы??а та?айындалуына наразылы? ретінде ж?мыстан кетпек.

«Алматы» телеарнасыны? басшылы?ына хабарлас?анымызда, ?зін бас директорды? хатшысы ?сел деп таныстыр?ан ?ызметкер «б?л м?селеге ?атысты ?зірге т?сініктеме бере алмайтындарын» айтты.

http://www.minber.kz