АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Асыл жасымасын десе?… ?ол ?шын бер а?айын!

К?ніне то?сан то?ыз п?ле к?рсе?,
Сонда да к?дер ?збе бір Алладан
(Халы? ауызынан)

?аза?ты? ма?дайына біткен ?лтты? жал?ыз телеарнаны білесіздер. ?р кеш сайын сол телеарнада – «сайыста?ы са?ла?тар?а с?ттілік тілеп» Асылхан ?мірбек?лы т?ратын ?ас?айып. ?атар ж?рген ?аламдастар енді сол Асылханны? ?зіне с?ттілік тілеп отыр, Алладан. Кеше ?ана ойна?тап атпалдай азамат ая? астынан т?секке та?ылды. Нау?асы ауыр, біра? ?мітсіз емес, ?лкен операция?а ?зірленіп жатыр.

Асылхан да д?л сіз бен біз секілді Астана?а ж?мыс іздеп айма?тан келген к?дімгі к?п ?аза?ты? бірі. ?останайды? жігіті. ?ріп ауыз?а сал?андай келіншегі мен, ?йелмелі-с?йелмелі екі ?ызы бар. Мына ?зіміз «арман ?ала» дейтін, шынды?ы сол к?п н?рсені армандап біра? ?алта? к?термейтін, мына бізді? ?ым-?уыт та?дырлар то?ыс?ан ?алада,  жолы?да кісі ?йелеп жатса к?зді? ??йры?ымен ?арап айналып ?тіп кете беретін ?атігездеу ??м ?ымбат ша?арда п?тер жалдап т?рады. Та?ы да, сіз бен біз секілді. Жасы жеткен ?кесі мен шешесі де сол жалдамалы п?терде нау?ас баласыны?, азаматыны?, арда?ыны? ?ас-?аба?ын ба?ып отыр. Келін ая?ы ауыр болса да ж?мыс істеп, ш?ре-ш?ре болып, екі-?ш айдан бері бір ?йлі жанды ба?ып ж?р. ?мір ?иын біра?, с?ру керек, ит-тіршілік е?се?ді езіп, сана?ды сансыратып, т?зімі?ді м?жіп, ?ажытып-а? тастайды, біра? с?ру керек. С?ру ?шін айнала?да?ы адамдардан азда?ан ?ана жылу керек. Сосын, бая?ы

Сауып ішер с?ті жо?,

Мініп-т?сер к?ші жо?… а?ша деген мал керек. Кім, ?анша, ?алай?.  К?п т?кірсе к?л емес пе,алдымен ай?ып кетсін деген тілегі?із ?ымбат, содан со? азын-аула? берері?із болса банктегі мына есеп-шот?а аударса?ыз. Мы? ал?ыс са?ан азамат!

Банк Центр Кредит. 4667 2072 0483 7543

Шакиров Асылхан Умербекович

P.S ?атар ж?рген жігіттер ханды айтпай  Асыл – дейді о?ан. Біліп айтады, ол – шын асыл жігіттерді? бірі…

“Намыс кз” ред.

http://www.namys.kz/?p=12092