АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Бала?а ?ол к?терме?із!..

?р баланы? балалы? ша?ы ала?сыз, уайым-?ай?ысыз ?туі керек десек те, ?о?амда жеткіншектерге ?атысты к?ш к?рсету мен зорлы?-зомбылы? тыйылмай келеді. Тіпті кейінгі кезде тамырын жайып, ау?ымы ке?ейіп кеткендей.?мірді? г?лін б?р ашпай жатып ерте солдырып, ?міріне ?иянат жасайтын ата-аналар да бар…

?о?амны? е? ?ор?алма?ан, ?лсіз м?шесі ретінде балалар?а отбасында бол­сын, ?о?амды? орындарда болсын ере­сектер, ?атарластары тарапынан к?ш к?рсетіледі. Алайда оларды? к?пшілігі жабулы ?азан к?йінде ?алып, жанына ауыр жара салын?ан балалар?а к?мек беруге еш м?мкіндік болмай жатады. Мамандарды? айтуынша, жас жеткін­шектерге психологиялы? ?ысым к?п жасалады екен. Ал ата-ана, м??алім, б?­тен жандар тарапынан бол?ан кез келген ?атыгездік жас баланы? мінез-??л?ы­на кері ?серін тигізбей ?оймайды.
— ?ай жаста болмасын, адам?а к?ш к?рсету орны толмас зардаптар?а ?ке­леді. ?сіресе, ?ор?ану?а шамасы кел­мейтін балалар?а ?ол к?теру, ?рсып, ?рып-со?у — оны? ???ы?ына ?ол с??у болып табылады. Со??ы жылдары ба­лалар?а ?атысты к?ш к?рсетуді? т?рлері мен ау?ымы ке?ейіп келеді. Балалар арасында?ы ?атыгездік пен агрессия, ?ор?ыту ар?ылы талап ету, ?рып-со?у, моральды психологиялы? ?ысым, кем­сіту, к?ш ?олдану, жынысты? аз?ыру жиі­­леп барады. М?селен, департамент­ті? 264-04-03 сенім телефонына жыл ба­сынан бері психологиялы? ж?не фи­зи­калы? к?ш к?рсету, отбасында?ы дау деректері бойынша — 43, балаларды? ?о?амды? ?абылдауына бала ???ы?ы­ны? б?зылуы ж?не олар?а к?ш к?рсету де­ректері бойынша 11 ?тініш т?сті,- дейді Алматы ?алалы? Балаларды? ??­?ы?­тарын ?ор?ау департаментіні? ди­рек­торы С?у­ле Бекетаева.
Сондай-а? С?уле Станислав?ы­зыны? айтуынша, Алматы ?аласында 1029 т?рмыс жа?дайы т?мен отбасы болса, ата-аналы? міндетін орында­ма?аны ?шін 143 ата-ананы ???ы?ынан айыру ісі ?арал?ан. Маск?немдік пен наша?орлы??а салын?ан 24 ерлі-зайыпты ата-ана ???ы?ынан айыры­лыпты. Ал ?араусыз ?ал?ан ?йелдер мен балалар «Тим Чэллиндж» секілді ?о­?амды? ?орларды? уа?ытша баспа­наларына жіберіледі. Ал осы ?орды? ?кілі Тамара Решені? айтуынша, зорлы?-зомбылы? к?рген жандар?а арнал?ан, ?ор?анысы мы?ты мемлекеттік орта­лы?тар салатын кез жетті. Себебі бірін­шіден, оларды? ?атары уа?ыт ?ткен сайын к?бейіп, екіншіден, ?йсіздерден айырмашылы?ы сол — зорлы? к?р­сеткендер ж?бірленушілерін а?дып, мазасын алады.
— К?мелетке толма?андар?а ?а­тыс­­ты к?ш к?рсету деректері ?лі де болса то­­лы? емес. ?кініштісі, ?атыгездікті? ??рба­нына айнал?ан балаларды? ?атары жылдан-жыл?а к?бейіп барады О?ан бізді? «150» сенім телефонына к?нделікті келіп т?сетін ша?ымдар д?лел. Б?гін ?ана ?з баласын ?рып-со??ан ана жайлы а?парат келіп т?сті. ?зіні? м?гедек ?лын со??ыны? астына ал?ан ана?а не айту?а болады? Б?гінде б?л м?селені ашы? айтып, ?о?амны? назарын аударуымыз керек, — дейді «Да?дарыс орталы?­тары ода?ыны?» бас?арма т?райымы З?л­фия Байса?ова.
Ал «Дана» ?леуметтік ?олдау орта­лы?ыны? директоры Эльмира ?лиева тек ?ана ж?бірленушілермен емес, ?атыгездік к?рсеткен жандармен де (?сіресе, ер-азаматтармен) ж?мыс істеу керек деген пікірде. Оларды? ?зін ?о?ам?а ?ажетті, жеке т?л?а ретінде сезінуі ?шін к?мек ?олын созу — аза­матты? парыз. ?йткені олар баласы ?шін — ?ке, ж?байына — жар, анасына — бала.
Осы орайда «Да?дарыс орталы?­тарыны? ода?ы» Білім ж?не ?ылым ми­нистрлігіні? Балаларды? ???ы?та­рын ?ор?ау комитетімен бірлесе отырып, ?арашаны? 1-і мен 19-ы аралы?ында «К?ш к?рсету мен ?атыгездік жо? бала­лы? ша?» атты а?паратты? нау?анын ?т­кізбек. Нау?анны? ма?саты — жас жеткіншектерге ?атысты ?атыгездік к?рсету, к?ш ?олдануды? алдын алу, осы м?селені шешуді? тиімді жолдарын табу.

?мітжан Жапар