АЛТЫНОРДА
Регионы

?лем айшы?тары

Орталы? ?ытайды? т?р?ыны Юй Ючжэньнi? 10 миллионнан астам юаны (1,58 миллион доллар) бар. Бiра? 54 жаста?ы Юй Ючжэнь со?ан ?арамастан к?ше сыпырады. Ол 1998 жылдан бастап коммуналды ?ыз­мет

к?рсету орнында к?ше сыпырушы болып ж?мыс iстейдi. Оны? ж?мысы та??ы са?ат 3-4-терде басталады. ?йiне кеш ?айтады. 3 000 ме­тр­лiк жолды сыпыру ?айдан о?ай бола ?ойсын?
Олар к?йеуi екеуi ерiнбей е?бек етiп, ?ш ?й салып алды. 2008 жылы Юй Ючжэнь т?ратын Дунху селосында “д?мпу” бастал?ан едi. Жерлерiн алып, бас?а жа??а к?шiр­генi ?шiн Юй Ючжэньге ?тема?ы ретiнде, ?р?айсысы 10 миллион юань?а ба?алан?ан 21 ?й берiле­дi. Соншама а?шасы бо­ла т?ра, б?ларды? ?лi к?ше сыпырып ж?р­генiн к?пшiлiк т?сiне бермейдi. “А?ша жо? кез­де ?алай т?рдым, а?ша бар кезде де солай т?рамын. Кедей бол?анымыз рас, ендi оны ?мытпауым керек” дейдi ол.
Юй Ючжэнь ?зiнi? ?ызы мен ?лына ?йге де, а?ша?а да к?з тiкпеудi талап етiп отыр. 33 жаста?ы баласы кейде ж?мыс таба алмай ?алады екен. Д?л ?азiр оны? ?лы бiр т?рмеде ж?ргiзушi болып ж?мыс?а орналасты. Ай­лы? жала?ысы мы? юаньнан асады.
Ал 25 жасар ?ызы бiр кинотеатрда уа?ытша ж?мыс iстеуде. ?зiнi? ал?аш?ы бизнесiн ашу ?шiн ол анасынан а?ша с?ра?ан. Бiра? Юй Ючжэнь ?ызына бiр тиын да бермейтiнiн кесiп айтты. “Анамны? ?станымы бел­гiлi. Бiр тиын болса да ?зiмнi? тап?анымды ?а­лайды”, – дейдi ?ызы. Ал анасы денсаулы?ыны? ар?асында ?лi де к?ше сыпырып ж?р.
900 МИЛЛИОН ТОННАДАЙ М?РМ?Р ?ОРЫ ТАБЫЛДЫ
Star басылымыны? хабарлауынша, Бурса ?аласыны? ма?ынан 900 миллион тоннадай м?рм?р ?оры табылыпты. “Б?л м?рм?р ?оры 105 миллиард доллар­?а ба?аланып отыр ж?не Т?ркияны? iшкi ?ажеттiлiктерiн толы?тай мы? жыл?а жуы? уа?ыт ?амтамасыз етедi”, — дейдi сарапшылар.
?азiргi кезде Т?ркияны? м?рм?р саласында 600 мы? ж?мысшы ж?мыс iстеп ж?р, ендi оларды? саны 200 мы??а артуы м?мкiн.
700 МЫ? ЕУРОНЫ ЖЫМ?ЫР?АН ?ЙЕЛДI IЗДЕСТIРУДЕ
М?скеудегi “Войковская” метросына жа?ын орналас?ан бiр а?ша айырбастау пунктiнде та??аларлы? о?и?а болды.
Айырбастау пунктiне 700 мы? еуросын айырбастау?а бiр ер кiсi келедi. Кассир ?йел ?олына тиген 700 мы? еуроны? на?тылы?ын тексеремiн деген сылтаумен сырт?а шы?ып кетiп… содан оралма?ан.
“Яндекстi?” м?лiметi бойынша, д?л сол ма?да а?ша айырбастау ?шiн ?з ?ызметтерiн ?сыну?а дайын 6 банк бар екен. 700 мы? еуроны? иесi интернет ар?ылы курсы жо?ары айырбастау пунктiн iздеген. “Интерфакс­ты?” хабарлауынша, ол iздегенiн д?л сол 6 банктi? ма?айынан табады.
Б?л ?рлы??а байланысты тексеру басталды. Ал полиция ?лгi ?аск?нем ?йелдi iздестiруде.
http://www.zhasalash.kz/