АШ министрлігі ?ой шаруашылы?ын ?алпына келтіру ж?ніндегі тапсырманы орындай алмауда

АСТАНА. 24 ?а?тар. BAQ.kz — ?Р Ауыл шаруашылы?ы министрлігі Мемлекет басшысыны? ?аза?станда мал шаруашылы?ын ?айта жа??ырту, жайлымдарды суландыру, ??ды?тарды ?алпына келтіру ж?ніндегі тапсырмасын орындай алмай отыр. Б?л туралы Президент Н?рс?лтан Назарбаев кеше ?кіметті? ке?ейтілген отырысында м?лімдеді. Осылай дей келе Мемлекет басшысы Министр Асылжан Мамытбековке б?л шаруамен шындап айналысуды тапсырды.

?аза?стан Президенті жайылымды? мал шаруашылы?ын, атап айт?анда, ?ой шаруашылы?ын ?алпына келтіру ж?не жайылымды ке?ейту ж?ніндегі тапсырмасыны? екінші жыл?а созылып бара жат?анын атап ?тті.

— Мені? тапсырмам: ??ды?тарды ?алпына келтіріп, оларды? ??рылысын,  жайылымды суландыру инфра??рылымын жа??ыртуды шындап ?ол?а алы?ыздар. Б?гінде м?ны ешкім жасап отыр?ан жо?. Министр А.Мамытбековке бір ай мерзімінде осы м?селе туралы есеп дайындап, биыл?ы ж?не келесі жылдары жайылымды? мал шаруашылы?ын дамыту ж?ніндегі шаралар туралы ?кіметке на?ты ?сыныс енгізуді тапсырамын. Егер осындай ?те ма?ызды м?селені шешпейтін болса?, біз ?з хал?ымызды ?алай асыраймыз ж?не ?зге елдерге ?німімізді ?алай сатамыз? Бас прокуратура ауыл шаруашылы?ын ?аржыландыруда т?ртіп б?зушылы?ты? саны арта т?скенін аны?тап отыр. Бюджет ?аражаты ысырап болып, кредиттер негізсіз берілген. Азы?-т?лік корпорациясында?ы мемлекет асты?ыны? жетіспейтін сомасы жарты миллиард те?гені ??райды. Премьер-Министр С.Ахметовке Бас прокуратурамен бірлесіп м??ият тексеріс ж?ргізуді арнайы тапсырамын. Мемлекет м?ддесін ?алпына келтіруді, кін?лілерді жазалап, ж?йелі шара ?абылдауды талап етемін, — деді Н?рс?лтан Назарбаев.

http://www.baq.kz/news/22320