Астанада к?не зергерлік б?йымдар к?рмесі ашылды

Астана. 16 ?а?тар. Baq.kz Астанада?ы Т?уелсіздік сарайыны? «?олданбалы ?нер ж?не этнография»галереясында ?Р Е?бек сі?ірген ?айраткері, белгілі суретші-зергер Берік ?лібайды? «Киелі ?нер ?олта?басы» атты жеке к?рмесі ?тіп жатыр. К?рмеге XII-ХХ ?асыр аралы?ында?ы ?ол?нер б?йымдарыны? к?птеген к?не ?лгі-н?с?алары ?ойыл?ан.

Жаубасова Тілеукеш, к?рмені ?йымдастыру б?ліміні? жетекшісі, ?нертанушы:
Берік бала к?нінен зергерлік б?йымдарды, к?не б?йымдарды жинаумен айналысып келеді. Мені?ше, б?л екіні? біріні? ?олынан келе бермейді. Ол ?шін ?лкен табандылы?, е?бек керек.
Атап айтса?, жез бен мыстан жасал?ан зергерлік б?йымдар, а?аштан жасал?ан ?ол?нер б?йымдары к?рмеден орын ал?ан. Сондай-а?, м?нда ?ыз-келіншектер мен ерлерге арнал?ан ?лтты? киімдер де табылады. Ал, этнографиялы? ?азынамызды осы к?нге ?келіп, атадан бала?а мирас етіп келе жат?ан Берік ?лібай б?гінде ?з білгенін ш?кірттеріне ?йретуде. Б?гінде оны? е?бектері елімізде ?ана емес, Жапония, Иран, Ресей, Т?ркия сынды шет мемлекеттерге де ке?інен танымал.

Astana.kz