АЛТЫНОРДА
Новости

? Ата?тылар мен арулар

?ткен жылды? ы?палды т?л?аларына ?атысты рейтингте А?Ш президенті Барак Обама к?ш бастады. К?ні кеше мемлекетті бас?ару тізгінін екінші м?рте ?ол?а ал?ан Баракты? ба?ыттан басы айнал?ан с?ттерін ?з к?зімен к?ру ?шін А? ?йді? ала?ына миллион?а жуы? адам жиналды.

Ал теледидар ар?ылы ?анша миллион адам тамашала?аны ж?мба?. Б?рінен де ж?рт?а ерекше ?сер еткені Барак мырзаны? ?йелі мен ?ыздарыны? ?асында т?рып ант беру салтанаты болды. ?рине, А?Ш президенті ?йеліні? ?демі жымиысы, жылы ж?зі талайды? есінде ?ал?аны аны?. Б?рінен де ерекшеленетін басты н?рсе Обама мен ?йеліні? жарасымды ж?п екендігі. М?ндай жа?ымды ?ылы?ты саясат сахнасынан тыс ж?ретін Ресей Федерациясыны? президенті Владимир Путинні? ?йелінен де бай?ау?а болады.

Тарихта?ы т?л?алы азаматтарды? бір б?лігіне отбасылы? ба?ыт б?йырма?ан. Мысалы, Ева Браун 1932 жылды? басында неміс диктаторыны? к??ілдесі болады. Біра? оны ба?ытты ??мыр кешті деуге болмас. Гитлерді? ?атыгездігін к?зімен к?ріп, хайуан тірлігіне ку? бол?анына ?арамастан, ол 1945 жылы 29 с?уірде ресми т?рде т?рмыс?а шы?ады. Амал ?анша, екеуін де ?лім к?тіп т?р?ан еді.

Испанды? диктатор Франсиско Франко мен ?йелі де ма?ызды т?л?аларды? бірі болды. Дінге берік келіншек к?йеуіні? ?атыгездігін бойына ж??тыр?андай, аса ас?а? мінезді, алдына ?ой?ан ма?сатына жетпей ?оймайтын ал?ырлы?ымен, ?рк?кіректігімен танылды. Франко ?лген со?, диктаторды? м?рагері ретінде арнайы ?о?амды? ?йым ??рып, жеке шаруаларымен айналысады. Кармен Поло ?міріні? со??ы жылдары туыстарымен ?атынаспай, ?йден шы?уды азайтады. Тіпті елдегі саясатпен де ?ош айтысады.

Ата?тыларды? бірі – Чилий диктаторы Аугусто Пиночет. 1943 жылы ол 20 жасар Люсии Ириарт Родригеске ?йленеді. Оны? ?мірі с?л-п?л ?згешелеу. Жас кезде бай мен байлы?ты? ра?атын к?рген ол Пиночет ?лген со? ты?ыры??а тіреледі. Люсии 2007 жылы мемлекетті? 27 миллион долларын жеп ?ойды деген к?дікпен ер жеткен бес баласымен ?амау?а алынады.

Жалпы, шетелдерде ы?палды азаматтарды?, к?рнекті т?л?аларды? ??дай ?ос?ан ?оса?тары ел алдына жылты?дап шы?а бермейді. Айталы?, е? ы?палды онды??а енген А?Ш-ты? федералды? ?орын бас?аратын Бен Бернак, Еуропалы? Орталы? банк президенті Марио Драгид, ?ытай Компартиясыны? Бас хатшысы – ?ХР-ды? болаша? т?ра?асы Си Цзиньпин, болмаса Араб елдерінде к?ш баста?ан Сауд Арабиясыны? королі Абдолла ибн ?бді ?зіз ?л-Саудты? ?йелін тым болмаса теледидардан к?ргендер бар ма?

Абдолла ибн ?бді ?зіз ?л-Сауд 1924 жылы, 1 тамызда Эр-Рияд ?аласында д?ниеге келген. Король ?бді ?зізді? т???ыш ?лы 1982 жылдан бастап та? м?рагері атанды. 2005 жылы

1 тамызында та??а отырды. Осы елдегі алтыншы король атанды. ?лемдегі е? д?улетті билеуші ретінде белгілі азаматты? байлы?ы шамамен 18 млрд долларды ??райды. Корольді? 11 ?лы мен

8 ?ызы бар. Осы деректерден ?рі аса алмаймыз. ?йелі мен келіндері ж?рт к?зіне м??гілік т?спей кетуі де м?мкін. Б??ан ренжитін де ж?н жо?.

И?, ер адамны? ?мірлік жар та?дауы – за?ды ??былыс. Алайда оларды? ?здері ?андай, ?йелдері ?андай? Айталы?, ?лемді аузына ?арат?ан небір д?рей мемлекет басшылары да бар. Оларды? отбасылы? жа?дайы ?те ??пия. Елді ?ызы?тыратын да осындай н?рселер. Мемлекет экономикалы? жа?ынан мы?ты болмаса да, сол мемлекет басшысыны? жеке мінез-??л?ы ?аншалы?ты ?атыгездеу, о?аштау болса, ол ж?ртты соншалы?ты ?ызы?тырады. ?сіресе, б?гінгідей а?парат жедел жететін кезе?де т?рлі о?и?алар т?рленіп, ел аузында?ы алып?ашпа ??гімелерді? ?айсысына сенуге болатынды?ын немесе болмайтынды?ын т?сінуді? ?зі ?иын болып ?алды.

Айталы?, ?лемдік б??аралы? а?парат ??ралдары Солт?стік Корея президенті Ким Чен Ын туралы жарыса жазып келеді. Оны? ішінде ?атыгез ?ке т?рбиесінен асып кете алма?ан ерке ?лды? ?йелі т??ірегінде сыбыс к?п. Бірсыпыра психологтарды? айтуынша, Ким Чен Ынны? мінезі ?те байсалды. Ал о?ан жар бол?ан Ли Соль Чжуды? да т?рбиелілігін ерекше атап ?туге болады. Б?л ж?пты к?ргендерді? с?зіне ?ара?анда, олар бірін-бірі толы?тыра т?седі, жарасымды ж?п.

К?ршілеріні? к??ілін табудан б?рын к?ш к?рсетуге бейім т?ратын мар??м президентті? ?лына ?з елінен б?рын ?згелерді? к?з?арасы бас?аша. ?кесіні? жолын ?уа ма, ?лде саясат ?лемінен бас?ашалау жол іздей ме деген сан т?рлі сауал е? алдымен о?т?стікореялы?тарды тол?андырып келеді. ?рі ерте есейген ерке ?лды? с?рбойда?тарды? ?атарында ж?руі ашы? ??гіме болмаса да, кореялы?тармен ?атар ?ызы???мар ?лем ж?ртшылы?ын еле?детіп ?ой?аны аны?. Осылайша Ким Чен Ынны? жеке ?мірін білуге аса ынты? бол?андарды? ?атары к?бейді. ?кесі университеттерді? бірінде профессор, анасы д?рігер болып істейтін Ли Суль Чжу ?ншілігімен танымал бол?ан. Оны? КХДР жас к?семімен топ алдына шы?а бастауы шын м?нінде ел назарын аударды. Баланы? бойынан ?кесінен ?ал?ан ?атыгездікті? ?ш?ынын да бай?ама?ан ж?рт енді оны? отбасылы? ?мірінде ба?ытты болуын тілеп отыр. Ас та т?к той жасап, ?лемді шулатпа?ан ел басшысы ?йел ?адірін білетіндерді? бірі болар деп топшылайды сарапшылар.

Б?л б?гінгі к?ннен бір мысал…

Жо?арыда аты атал?ан диктаторларды? ?йелдерін Ракель Муссолинимен салыстыру?а болмайды.Ол отызжылды? ?мірінде фашистік отбасында ?й шаруасында?ы ?йелдерді? ?атарында к?н кешті. 1945 жылы 28 с?уірде Муссолини мен оны? к??ілдесі Клара Петаччи итальянды? партизандарды? ?олына т?сіп, дар?а асылады. Ракель Муссолини Екінші д?ниеж?зілік со?ыс ая?тал?ан со? Италиядан ?ашып, 1945 жылы Швейцарияда ?ол?а т?седі. Одан ?рі Америка?а кетіп, ?ал?ан ??мырын сонда ?ткізеді.

Цзян Цинн бір кездері ?ытай коммунистеріні? жетекшісі Мао Цзэдунны? к??ілдесі, содан со? ресми т?рде ?йелі болады. ?р ?адамын есеппен басатын, ?у ?рі «ауырды? ?сті, же?ілді? астымен» ж?руге да?дылан?ан ол Маоны? саяси м?рагері болудан ?аншалы?ты ?мітті бол?анымен, жолы болмады. Ол 1991 жылы 14 мамырда Пекиндегі резиденцияда?ы бір б?лмеде асылып ?леді.

Ал тарих пара?тарын а?тарар болса?, ?ор?ынышты о?и?алар дене?ізді т?ршіктіреді. ?йткені ?асырды? ?ажап с?ттерін жа?сылы? жасаудан б?рын ?атыгездікпен ?ткізген ?айраткерлер к?п. Соларды? бірі Иосиф Сталин десек, оны? ?йелі Надежда Аллилуеваны? ??мыры ?те аянышты бол?ан. Тіпті Сталинмен бірге ?ткізген уа?ыттарын тоза??а санайтынды?ын таныстарына да жайлап жеткізген ол а?ыры ?луге бел буады.

14 жылда?ы отбасылы? ?міріне к??ілі толма?ан ?йел 1932 жылы 9 ?арашада «Вальтер» тапаншасымен ?зіне-?зі о? ж?мсайды.

Пол Пот та ата?ты баскесерлерді? ?атарында аты ?алды. С?р?ия саясаткерді? бірінші ?йелі – Кхиеу Поннари (суретте сол жа?та). Камбоджалы? жауж?ректі? елі ?шін не бітіргені белгісіз, алайда тарихта ол ?ызыл ?ыр?ынды ?йымдастырушыларды? бірі де бірегейі ретінде ?алды.

Ал Саджида Тульфах Саддам Хусейнні? ?аншасыншы ?йелі бол?аны белгісіз. Дегенмен ол Ирак к?семіне к?зіні? тірісінде екi ?л, ?ш ?ыз сыйлап, ба?ытты ??мыр кешті. Саясатты? ??рбанына айнал?ан Саддамны? б?л ?йеліні? тіпті аты ?шті.

И?, ?мір солай…Біреуді ба?ыт?а б?лейді, біреуді ?ай?ыдан ?ан ж?т­тырады. ?лемдегі диктаторларды? ?йелдеріні? еш?айсысы кезінде к?йеулеріне басу айта алма?ан. Біреуі к?йеуіні? ?анішерлігіне ?олдау білдірсе, енді бірі ?мірін ?реймен ?ткізді. Е? бастысы, Алланы? адам?а берген барлы? жа?сылы?ын м?мкіндігіне ?арай с?тті пайдалана алмады

 

http://www.aikyn.kz