АЛТЫНОРДА
Новости

Барлы? баласы ?аза?ша с?йлейтін «?міт»

Шы?ыс ?аза?стан облысы ?скемен ?аласында?ы «?міт» балалар ?йі. «?міт» балалар ?йі 1999 жылы ашылды. Содан бері еліміздегі ?лгілі балалар ?йіні? бірі атанып келеді. Т?рбие ордасында?ы та?дыр т?лкегіне т?сіп, ?мір ?кпелеткен 200-ге жуы? баланы т?рбиелеп, бір ша?ыра?ты? астына біріктіріп, ?аза? тіліні? на?ыз жанашыры, ?ам?ор жан, «?міт» балалар ?йіні? директоры Бейсе?анова Майра Байм?хан?ызы.
Майра Байм?хан?ызыны? есімі б?кіл елімізде танымал. Оны бірі білікті басшы ретінде таныса, бірі жанашыр, ?мірді? ?иын-?ыстауынан с?рінбей ?тіп, бойында?ы ?уаты мы?да?ан жас ж?ректі жылыта білетін аяулы жан ретінде таниды. «?міт» балалар ?йіндегі ?аза? тіліні? б?гінгі де?гейі е? алдымен Майра Бейсе?анованы? ?ажырлы е?бегі екені даусыз. Б??ан ш?б? келтірер ешкім жо?. ?аза? тілін ал?аш?ыларды? бірі болып о?у кестесіне 80-жылдары ?аза? тілі жа?адан тыныс ала баста?ан с?ттен бастап енгізе білген Майра Байм?хан?ызымен тілдескен едік.

— Майра Байм?хан?ызы, б?гінгі та?да «?міт» балалар ?йі ?аза? тілін о?ыту бойын­ша алды??ы ?атарда. Осы ж?нінде айтып ?тсе?із.
— «?міт» балалар ?йіндегі б?гінгі ?а­за? тіліні? жо?ары д?режесі же?іл беріл­мегенін айтып ?ту ?ажет. 80-жыл­дар­ды? со?ында, я?ни то?ырау жылдары Ке?ес ?кіметіні? ?аза? тіліне деген к?з­?арасы м?лдем бас?а еді. ?аза? тілін о?ытып, насихатта?ан жандар?а еш ?олдау бол?ан емес. Керісінше, с?гіс жа­риялап, жолына кедергі жасайтын. Осы­?ан ?арамастан, т?л тілімізді жандандыра білдік. Ал?аш­?ыларды? бірі болып Нау­рыз мерекесін атап ?тіп, ?лтты? та?амы­мыз­ды? 40-тан аса т?рін жинал?ан ?ауым­?а ?сындым. Сол кезден бастап к?пшілік ?аза? тіліне назар б?ра бастады. Т?рбие е? бірінші тіл ар?ылы бой?а сі?і­ріледі. Осы орайда «?міт» балалар ?йінде мемле­кеттік тілді насихаттау ?анатын ке?ге жай­?ан. Бізді? балалар ?йінде т?р­бие­ленушілерді? басым к?пшілігі — ?зге ?лт ?кілдері. Со?ан ?арамастан, балалар ?йін­де ат?арылатын шаралар міндетті т?рде мемлекеттік тілді ?амтиды. Балалар ?йі жас ?рпа?ты т?уелсіз ?аза?станны? елін, жерін, тілін с?йер азаматы ретінде т?р­биелеу, ал бас­­­­­­?а ?лт ?кілдеріні? балаларын ?аза? хал?ы­ны? м?дениеті мен ?дебиетін, салт-д?ст?рлерін, мем­лекеттік тіл — ?аза? тілін ?з ана тіліндей білуге ?йрету міндетін ал?а ?ой?ан. Тіл білу б?гінгі к?нні? заман талабы екенін т?рбиеленушілерге жете ??тыртып, мемлекеттік тілді? абыройын ас?а?тата т?сіндіру ?ажет.
— ?зі?із «Бала?ды ?з т?рбие?мен т?р­биелеме, ?з ?лты?ны? т?рбиесімен т?р­биеле» ?а?иданы берік ?стан?ан ?стаз ре­тінде балалар ?йіндегі ?аза? тіліні? м?р­­тебесін ?алайша жо?арылатты?ыз?
— Еліміздегі ?лтты? ?оз?алыстан кейін ?лтты? тілімізге, ділімізге деген ??р­мет ?айта орал?анда, мен ал?аш бо­лып Шы?ыс ?аза?стан облысында ана тілімізден д?ріс бере бастадым. Осы кезде к?зге т?сіп, жа?адан ашыл?алы жат?ан ?ос тілді балаба?шаны бас?ару?а ?сыныс т?сті. Ана тілім бойыма анамны? а? с?тімен дары?ан, оны? ?стіне ?лтым десе жанымды сада?а? етердей жасты? жалыным бар, сонды?тан да б?л ?сыныс­ты ?оры?пай ?абыл алдым. 31 ме?геру­ші­ні? ішінен бойымнан ?аза?ылы?ты? иісі а??ып т?р?ан ма?ан б?йырды б?л ?ызмет. Балаба?шаны? аты бол?анымен, ?лі заты жо? болатын. ??рылыс­ты? бар жауапкершілігін де жеке мой­ныма алдым. И?, ?алай бол?анда да е?бек тер т?ктіре­ді, ал т?гілген термен бірге денсаулы?ы? да сыр береді. Осындай жауапкершілік ж?гін к?теріп ж?ріп, 11 м?рте ота­шы­ларды? алдына т?стім. ?й­теуір бала­ба?шаны? ашылу салтанатына мені ауруханадан же?іл к?лікпен алып келді. Е?бегімні? ?адірін білген ?жым мен басшыларды? ешбірі де осы бір сал­танатты кешті? шымылды?ын ашу?а батыл­дары бармапты. Сонау М?скеуге барып, балаба?ша ?шін жи?аздар алып келгенімні? ?зі б?лек ??гіме. Осы жерде бір айта кететінім, мені? осы екі тілді балаба?ша?а ?ос?ан ?лкен бір ?лесім — балалар?а ана тілімізден ?зге а?ылшын, орыс тілдерін, хореография мен денешы­ны?тыру, е?бек саба?тарынан д?ріс беруді ?йлестіріп, осы ?ызметтерге ?те білікті мамандарды ж?мылдырдым. Бар ма?сатым — ?ркениетке ??штар ?рендер­ді даярлап шы?у.
— «?міт» балалар ?йінде ?аза? тілін да­мыту, ?лтты? салт-д?ст?рді насихаттау бойынша ты? бастамалар ?ол?а алынып жат?анын білеміз.
— Бізді? т?рбиеленушілер жыл к?лемінде тілге ?атысты ?ткізілетін мектепішілік, ?алалы? олимпиадалар?а, сондай-а? шы?армалар мен эсселер бай?ауларына да ж?йелі т?рде ?атысып отырады. Со??ы жылдары Наурыз мере­ке­сін тойлау кезінде жа?а формалар мен ты? салт-д?ст?рлер орын алды. Т?уелсіз елді? ерте?і оны? тілі мен ділінде. ?з ана тілін ??рметтейтін, Отаны мен елін б?кіл жан д?ниесімен с?йетін ?лтыны? на?ыз ?ландарын т?рбиелей алу, алма а?а­шындай жай?алып, г?лденуіне ы?пал ету, олар ?здеріні? ерте?іне сеніммен ?арайтындай білім н?рімен сусындату — бізге, я?ни ?стаздар ?ауымына ж?ктелген парыз. Ал бала осы берілген т?рбие мен білім ?айнарынан ?анып ішіп, ерте?гі ?мірге дайын болуы керек. Болаша?ынан зор ?міт к?ттіретін бізді? балалар ?йінде т?рбиеленіп жат?ан жаны н?зік б?лдір­шіндер келешекте елін, жерін, тілін с?йетін на?ыз жаны таза азамат болып ержететіндіктеріне сеніміміз зор. Бір айтатыным — барлы? бастамалар?а ?ол жеткізіп, жо?ары н?тижеге ие болу бір адамны? ісі емес. Оны? барлы?ы ?жым­ны? ар?асында. ?зімді ?олдап, тірек бола білген ?стаздар ?ауымына ри­за­шы­лы?ым шексіз. Олар — Г.М.Са­лы?баева, М.М.Д?улетбекова, Е.З.Матабаев, Н.О.Марубекова, О.В.Живоглядова, Ф.Н.Искаков, М.М.Тлеулесов, А.С.Дюсюпова, Е.Н.Астанбаева, А.?.Манханова, Н.Б.Степанова, С.Б.Тлеулесова, Т.Н.Проскурякова, Н.В. Давыдова, К.А. Болтаева.
— Майра Байм?хан?ызы, жастар?а ?зі­?іздей ?айсар, ?лтжанды, ?лкен ж?ректі жан болу ?шін не ?ажет?
— ?мірде жо?ары н?тижеге жету ?шін ал?а ?ой?ан ма?саттан тайынбай, ?мірді жа?сы к?ру керек. Та?дыр мені ?р жа?ы­нан сына?анмен, бойымда?ы ?ажырлы­лы?, балалар?а деген жауапкершілік бойыма ?уат беріп келеді. Алды?а к?зі м?лдіреген бала келіп, «ана» деп т?р?анда ?мірім­ні?, ?ызметімні? ба?асы осы екен-ау деймін… И?, тілді?, ділді? т?рбиеге берер ?сері зор. Сонды?тан ?аза?ылы?тан арылмай, жастарымызды ?лтты? санада т?рбиелесек — тілімізді? м?ртебесі де, бейбітшілігіміз бен та­ту­лы?ымыз, ?рке­ниеттілігіміз де осы. ?аза? екендігімізге ма?тануымыз керек.
— ??гіме?ізге ра?мет!
С?хбаттас?ан
?сем ЖЫЛ?ЫШЕВА

http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=18148&Itemid=2