“Боданды? ода?” жайылып келедi

Экономикалы? бiрлес­тiктi? терiсiн жамыл?ан еуразиялы? идеяны? ?ар?ыны 2013 жылы шыр?ау шы?ына жететiн т?рi бар. Жа?а жыл мейрамынан со? к?ршiлерi естерiн жия алмай жат?анда Ресей ?лкен шабуыл?а к?штi. О?ан Украинаны т?саула?аны д?лел.

Ендi Ресейлiк саяси технологтар та?ы бiр ?улы?ты ойлап тапты. Олар Еуразиялы? экономикалы? ода?ты ??ру ?шiн Ресей ??рамында?ы айма?ты? ??рылымдарды пайдаланба?. На?тыра? айтса?, осы жылдан бастап Ресей айма?тарында еуразиялы? интеграцияны? ?йлес­тiру ке?есi ??рылма?. Ресей­дi? айма?тары дегенiмiз не? Ол Ресейдi? ??рамында?ы автономиялы? республикалар, автономды облыстар, округтер ж?не та?ы сол сия?ты ма?ызды географиялы? ??рылымдар. Осы ??рылымдар?а ?йлестiру ке?есiн тiркестiрiп ?ойма?. Ол не ?шiн керек? Еуразия идеясын тезiрек iске асыру ?шiн, оны? ??рылуын жеделдету ?шiн. М?ны «Единая Россия» партиясыны? Жо?ар?ы ке?е­сiнi? м?шесi Юрий Шувалов айтты.

«Петербург ?йлестiру ке?есi — б?л еуразиялы? интеграцияны? халы?ты? фазасыны? ?лкен жобасы. Жа?ын арада б?л т?жiрибенi Приволжье, Орал, Солт?стiк-?ап федералды округiнде дамыту ?ажет», — дейдi ол.

Оны? айтуынша, м?ндай ?йлестiру ке?есi жал?ыз емес, б??ан ?оса бас?а да т?рлi комитеттер мен ?о?амды? ке?естер белсендi ?имыл жасауда. «Болаша?та м?ндай ке?естер б?кiл Ресейде ж?мыс iстейтiн болады. Еуразиялы? жобаны iске асыру келесi жылды? е? басты трендiне айналуы керек. Б?л т?р?ыда айма?тарды? ма?ызы зор», — деп шегеледi та?ы.

Ол коммерциялы? емес ?йымдарды? орта? ода?ы, на?тыра? айтса?, конфедерациясы ??рылады дейдi. Онысы — «Еуразиялы? интеграция ?шiн!» деп аталады. Б?л ?рдiс бiрте-бiрте ?аза?станны? облыстарынан бiр-а? шы?пасына ешкiм кепiл бола алмайды.

Д.?жiбек.

«Жас Алаш» газеті