Діни ?дебиет шектеліп сатыла бастады

Жа?аг?л Ж?РСІН

А?т?бе облысты? прокуратурасыны? б?лім басты?ы Н?рлан ?алды?ожин облыс ?кімі Архимед М?хамбетовті? діни ?дебиеттер туралы ?аулысы осыдан т?рт ай б?рын ?абылдан?анын айтады.

Біра? прокуратура ?ызметкерлері діни ?дебиеттерді таратушы азаматтар?а осы кезге дейін тек ескерту жасаумен шектеліп келгендерін айтты.

— Енді жаппай тексере бастаймыз. ?з бетінше діни кітаптарды таратушы т?л?алар ?кімшілік жауап?а тартылады. Олар ?шін бекітілген айыпп?л к?лемі 50 айлы? есептік к?рсеткішке те?. Б?л — 86 мы? 550 те?ге, — деді Н?рлан ?алды?ожин.

СЕГІЗ Д?КЕН

А?т?бе облысты? дін істері департаментіні? директоры Бауыржан Есмаханны? с?зіне ?ара?анда, арнайы бекітілген сегіз д?кеннен тыс?ары жерлерде р??сат етілген діни ?дебиеттерді? ?зін сату?а, тарату?а болмайды.

— Ал дінтану сараптамасыны? о? ?орытындысы берілген діни мазм?нда?ы материалдар тізімін дін істері агенттігіні? ресми сайтынан алу?а болады, — деді ол.

А?т?беліктер діни ?дебиеттерді енді облыс орталы?ында?ы «Н?рд?улет», «Нектар», «Березка» сауда ?йлері мен «Мир» бизнес орталы?ынан, «Планета знаний», «Электрон» д?кендері мен «?нуар», «Жилгородок» базарынан ?ана сатып ала алады. Ал аудан орталы?тарында бір-бір д?кеннен бекітілген.

ДІН ?СТАУШЫ Т?Р?ЫННЫ? У?ЖІ

Алты жылдан бері дін ?станып ж?рген а?т?белік ??рылысшы Н?ржан Бесайдаров:

— Діни ?дебиеттерді? арнайы д?кендерде ?ана сатылуы — исламды ?станатын азаматтар?а билік пен полиция тарапынан ба?ылауды? к?шейгендігіні? та?ы бір д?лелі. Б?л ?ауіпсіздік ?шін керек те болар? Біра? мен оны м?лдем ??птамаймын! Мені? ішер ас, киер киімім секілді рухани азы?ымды да ?зім та?дау?а ???ым  бар, -деді.

А?т?бе т?р?ыны Бесайдаров «Осы елді? азаматы ретінде за??а ба?ынатынын» айта  келіп:

— ?рт?рлі ?дебиетті о?ып, салыстырып к?рген со? ?ана кімні? кім, нені? не екенін  білесі?. За?ды сыйлаймын. Біра?, сол за?ны? адамдары мені? де тал?амым, ?ажеттіліктерім бар екенін ескеруі тиіс. Мен неге біреуді? н?с?ауымен ж?ріп-т?руым керек? — деді.

«МА?АН Е? АЛДЫМЕН САУДА КЕРЕК»

К?сіпкерлерді? айтуларынша, прокуратура ?кілдері діни кітап сататын д?кендерді? б?рін жиі-жиі тексеріп т?рады.

— Ара-т?ра дін істері ж?ніндегі департаментті?, кейде ?лтты? ?ауіпсіздік комитетіні? жігіттері келіп, кітап с?релерін асы?пай шолып шы?ады. Мен ес білгелі сауда

Діни кітаптарды к?ріп т?р?ан бойжеткен. А?т?бе, 9 ?а?тар 2013 жыл.

?? саласында келе жат?ан адаммын. Кімні? кім екенін оп-о?ай ажырата аламын. Тексерушілер екенін т?сініп, сауалдарыны? б?ріне жауап беруге тырысамын. ?зірше тіл табыспай ?ал?ан кезіміз жо?, — дейді «Нектар» сауда ?йіндегі тек ислам?а ?атысты ?дебиеттерді сататын «М?слима» д?кеніні? иесі ?арлы?аш Орынбасар?ызы.

Ол кісі діни ?дебиеттер мен діни мазм?нда?ы а?паратты? материалдарды (диск, к?нтізбе, т.с.с.) А?т?беге Алматы ?аласынан ?келетінін айтады. С?реге «Хикмет», «М?сылман», т.б. баспа ?йлері мен жекелеген серіктестіктерді? баспаханаларынан шы??ан т?рлі кітаптар ?ойыл?ан. Ресейде шы?арыл?ан орыс тіліндегі ?дебиеттер де бар.

— ?аза?стан м?сылмандарыны? діни бас?армасы (?МДБ) тыйым салын?ан ?дебиеттерді? тізімін жасады. Кітап сатып аларда сол тізімге с?йенемін. Кей кітаптардан к?м?нданып ?алсам, бас имамны? кабинетінен бір-а? шы?амын. Мен кітапханашы емеспін. Ма?ан е? алдымен сауда керек, — дейді ?зі де дін жолын ?станатынын айт?ан к?сіпкер ?йел.

«САЯСИ-ИДЕОЛОГИЯЛЫ? АСТАР»

?МДБ-да тыйым салын?ан ?дебиеттер тізімі бар екендігін А?т?бе облысыны? бас имамы ?бдім?т?лі Д?уренбеков те растады. Бас имамны? с?зіне ?ара?анда, ол тізім ?немі толы?ып отырады.

— Джихад?а ша?ыратын кез келген кітапты, «Хизб ут-Тахрирді» ж?не салафизм мен

А?т?бе облысыны? бас имамы ?бдім?т?лі Д?уренбеков. Жеке м?ра?атта?ы сурет.

?? ваххабизмді насихаттайтын, Ахмадия мен Махдия кітаптарын о?у?а тыйым салын?ан. М?ндай кітаптар 9-10 ?асырда да бол?ан. Бола да береді. Бір ?ара?анда діни боп к?рінгенімен, б?л кітаптарды? саяси-идеологиялы? астары бар. ?зірше а?-?араны айыра алмайтын ?аза?стан м?сылмандары ?МДБ р??сат берген ?бу Ханифа мазхабы бойынша жазыл?ан кітаптарды ?ана о?уы керек, — дейді А?т?бе облысыны? бас имамы ?бдім?т?ліп Д?уренбеков.

Ал кейбір а?т?беліктер діни ?дебиет саудасыны? б?лай «реттелуіне» ?атысты ?згеше пікір айтады.

— Діни ?дебиеттерді? арнайы д?кендерде ?ана сатылуы — исламды ?станатын азаматтар?а билік пен к?штік ??рылымдар тарапынан ба?ылауды? к?шейгендігіні? та?ы бір д?лелі. Б?л ?ауіпсіздік ?шін керек те болар? Біра? мен оны м?лдем ??птамаймын! Ішер ас, киер киімім секілді рухани азы?ымды да ?зім та?дау?а ха?ым бар, — дейді «алты жылдан бері дін ?станып ж?ргенін» айт?ан а?т?белік ??рылысшы Н?ржан Бесайдаров

Ол ?зіні? за??а ба?ынатынын, біра? за?дарды? ?арапайым азаматты? тал?амы мен ?ажеттіліктерін ескеруі керек екенін атап ?тті.

— ?рт?рлі ?дебиетті о?ып, салыстырып к?рген со? ?ана кімні? кім, нені? не екенін  білесі?. Осы елді? азаматы ретінде за??а ба?ынамын. Сыйлаймын. Біра? сол за?ны? адамдары мені? де тал?амым, ?ажеттіліктерім  бар екенін ескеруі тиіс. Мен неге біреуді? н?с?ауымен ж?ріп-т?руым керек? — дейді Н?ржан Бесайдаров.

2011 жылы ?азан айында ?абылдан?ан дін туралы за?ны? 9-бабы бойынша, «?аза?стан азаматтарыны? діни ?дебиеттерді алып, пайдалану?а ???ы?ы бар бол?анмен, оны тек ерекше ?имараттарда ?ана, сонымен бірге облысты? стационарлы? орындарда ?ана тарата алады».

http://www.azattyq.org/content/kazakhstan_aktobe_religion_literature/24819967.html