АЛТЫНОРДА
Новости

?аза?тар бизнес ж?ргізу жа?ынан ?ытайлардан «асып т?сті»

?аза?станда?ы бизнес ахуал жа?сарып келеді. О?ан Д?ниеж?зілік банкті? Doing Business («Бизнесті ж?ргізу») рейтингісі д?лел бола алады. Оны? м?ліметіне с?йкес, ?ткен жылы ?аза?стан ?ытай, Т?ркия ж?не Ресей сия?ты елдерді арт?а тастап, бизнес ахуалы жа?сы 50 мемлекетті? ?атарына кірді. Дегенмен кейбір к?рсеткіштер бойынша ?лі де біраз ж?мыс жасау ?ажет. Осы?ан орай, ?кімет басшысы Серік Ахметов ??зыретті мемлекеттік органдар?а тиісті тапсырма берді.

Б?гінде еліміздегі  бизнес саласын да­мыту бойынша біраз ж?мысты? ат?арыл­?аны белгілі. Ша?ын ж?не орта к?сіпкерлік нысандарына ?олдау жасалып, ?ажетсіз тексерістерді барынша ?ыс?арту шаралары ж?ргізіліп келеді. Осыны? ар?асында ?а­за?­стан Д?ниеж?зілік банкті? Doing Busi­ness рейтингісі бойынша ?ытай (91-орын), Т?ркия (71-орын), Польша (55-орын), Ресей (112-орын), Беларусь (58-орын) пен ?ыр?ызстанды (70-орын) басып озып,  185 елді? ішінде 49-орын?а к?­терілді. ?лбетте,  б?л жерде «?ытай сия?­ты держава немесе туризмні? оша­?ы­на айнал?ан Т?ркия ?алайша ?алып ?ой­ды?» деген сауал туындауы м?мкін. Оны? м?нісі мынада, Doing Business рейтингісіні? белгілі бір к?рсеткіштері бар. М?селен,  «К?сіпорындарды тіркеу» индикаторы бойынша ?аза?стан 30 ?станым?а (55-тен 25-ке) к?терілген. Б??ан к?сіпорын ??ру р?сімдерін же?ілдету ж?не тіркелгеннен кейінгі ?ш ай ішінде е? аз капитал т?леу туралы талапты? жойылуы ы?пал етті. Ал «Несие алу» к?рсеткішіне с?йкес, елі­міз­ді? 97-орыннан 83-ке ауыс?аны бай?а­лады. Себебі со??ы кезде ?аза?станды? кредиторлар автоматты т?рде о?алту р?сімдерінен босатылды. Осылайша біз бизнесті ж?ргізуді елеулі т?рде жа?сарт?ан 50 мемлекетті? тізіміне іліктік.

Дей т?р?анмен, кейбір к?рсеткіштер бойынша ?аза?стан артта, тіпті к?ш со?ын­да келеді. М?селен, «??рылыс ж?ргізуге р??­сат беру» – 155 орын, ал «Халы?аралы? сауда» к?рсеткішіне с?йкес, ?аза?стан 182 орында т?р. Осы?ан орай, Министрлер кабинеті тиісті шараларды ?ол?а алуды жоспарлап отыр.

Ерболат ДОСАЕВ, ?Р экономика ж?не бюджеттік жоспарлау министрі:

– «??рылыс ж?ргізуге р??сат алу» индикаторын жа?сарту бойынша келесі жыл?а жобалау-сметалы? ??жаттамасын келiсіп, с?улет-жоспарлау тапсырмаларын берудi? мерзімдерін ескере отырып, техникалы? шарттарды алу жоспарлан?ан. Ал «Халы?аралы? сауда» индикаторы бойынша биыл сырт?ы сауда саласында экспортты?-импортты? операциялар кезінде біры??ай электронды? терезені енгізу ж?не барлы? кедендік р?сімдер бойынша электронды? декларациялауды енгізу к?зделген.

Болат Ж?МІШЕВ, ?Р ?аржы министрі:

– Б?гінде «Экспорт» р?сімі бойынша элек­трон­ды декларациялауды? а?парат­ты? ж?йесі ?зірленді. Б?л ж?йе желто?сан­ны? 24-28-і к?ндері тексеріліп, іске ?о­сыл­?ан. Осы?ан орай, ?останай ж?не ?а­ра­?анды облыстарында ?анат?а?ты жоба енгізілуде. Сондай-а? импортты элек­тронды декларациялауды? т?ртібі іске ?о­сылды. Жалпы, а?ымда?ы жылы біз элек­трон­ды декларациялауды? м?мкін­дігін ілкі жоба ?лгісінде іске асыра аламыз.

Негізі, Экономика ж?не бюджеттік жос­­парлау министрлігі Д?ниеж?зілік банк­ті? «Халы?аралы? сауда» к?рсеткі­шімен келісіп отыр?ан жо?. Себебі рейтинг сарап­шылары ?аза?станны? география­лы? орналасуын ескермей ?алды. Деген­мен б?гінде одан б?лек кейбір к?рсет­кіш­тер бойынша ?аза?станны? ?алып ?ойып отыр?аны бай?алады. М?селен, «Электр­мен жабды?тау ж?йесіне ?осылу» к?рсет­кіші ?лі к?нге дейін т?мен болып т?р. ?т­кен жылы ?аза?стан оны тек т?рт саты?а (80-орын) ?ана жа?сартты. Алда?ы уа?ыт­та ?уат нары?ын дамыту?а арнал?ан жа?а за? жобасы о?ан о? ?сер етеді деген сенім бар. Ал «??рылыс ж?ргізуге р??сат беру» ж?не «Халы?аралы? сауда» инди­като­ры бойынша ?з пікірін білдірген Премьер-министр Серік Ахметов шетелде т?жірибе алма­сып, т?к бітірмей ?айтатын мамандар­ды? ж?мысын сын?а алды. «Со??ы бес жыл­да біз неб?рі 10-12 саты?а к?терілдік. ??­ры­лыс?а р??сат алу бойынша 155-орын­дамыз. Онда несіне Швеция?а адам жібереміз? Кім барды? Барып зерде­лейтін ?рі т?к бітірмейтіндерге жауапты адамдар ?айда? Солардан с?рау керек. Т?жірибе алмасу?а барады, зерттеуге, ен­гізуге ниеттенеді, біра? т?к істемейді», – деп  ?кімет басшысы ?з наразылы?ын біл­дір­ді.

С.Ахметов «Халы?аралы? сауда» к?р­сеткіші бойынша ?лі біраз ж?мыс жасау ?ажеттігін жеткізді.  Осы?ан орай Doing Business рейтингі к?рсеткіштерін жа?сарту бойынша 2013 жыл?а арнал?ан кешенді жоспарына с?йкес, барлы? мемлекеттік органдарына тиісті ж?мысты жал?астыру міндеті ж?ктелді. О?ан Премьер-министр­ді? орынбасары Ербол Орынбаев жауапты болма?.

 

P.S. Электронды декларациялауды енгіземіз деп отыр?ан кезде к?сіпкерлер POS-терминалдар?а да дайын емес екендіктерін м?лімдеп отыр. Негізі, сауда ж?не ?зге де ?ызмет к?рсету орындарында POS-терминалдарды орнату туралы ?кімет ?аулысы 2004 жылды? желто?сан айында ?абылдан?ан болатын. Оны  іске асыру мерзімі 2013 жыл?а белгіленген. Алайда ?аза?стан к?сіпкерлері т?уелсіз ?ауымдасты?ыны? вице-президенті Тимур Назхановты? айтуынша, арада  сегіз жылдан астам уа?ыт  ?тсе де, о?ан к?сіпкерлер, банктер, тіпті б?л шешімді шы?ар?ан мемлекеттік органдар да дайын емес. «Егер к?сіпкер POS-терминалды сатып алса, онда ?рбір операциядан банктерге 1-5 пайыз т?лема?ы беруі тиіс. Ондайда к?сіпкерлер тауар мен ?ызмет а?ысын к?теруге м?жб?р болады.  Біз POS-терминалдарды орнатуды 2014 жыл?а ?алдыру ?ажет деп санаймыз», – дейді Т.Назханов.

Автор: Арман АС?АР

 

http://alashainasy.kz/politics/39675/