?ыздар?а неге ?скери ?ызметтегі жігіттер ?найды?

«Ма?ан ?скери адамдар ?найды», «Осы неге ?скери форма киген жігіттер с?йкімді к?рінеді екен?» деген с?здерді естімей ж?рген жо?пыз. ?демі ?ыздарды ?скери азаматтар несімен еліктіреді екен?Жо?арыда?ы с?ра?тарды? сыры неде? Жауап ?ыздардан!

?ыздар?а салма?ты жігіттер ?найды. ?рине, ?скери ?ызметтегі жігіттерді? б?рі де ?ш?ала?ты? мінезден ада демесек те, оларды? біразы салма?ты келеді. Б?л — к?птеген н?зік жанды аруларды? орта? пікірі.

Кейбір ?ыздар?а ?сіре с?зшіл жігіттер ?намайды. Сезімін білдіруге келгенде поэзия тілімен к?ркемдеп, тек кітаби с?збен с?йлейтін «?ияли» жігіттер де. Сонды?тан да ?скери адамдарды та?дайды. Неге? Себебі олар ?деби тілге ж?не к?ркем с?йлеуге шор?а? келеді.

Кейбір арулар жігіттерді? б?йры? бере с?йлегенін ?натады. ?ата? т?ртіпті к?рген ?лдар арулар?а келгенде де н?зіктік таныта ?оймайды. К?п жа?дайда! Кей ?ыздар ?зі с?йетін ер азаматты? ?зіне ?ата? б?йыра с?йлегенін ?алайды. 

Кейбір ?ыздар жігіттерді? ?стіндегі киімін басынан ая?ына дейін тінтіп шы?ады. Енді бірде ая? киімі ?намаса, енді бірде ?алпа?ы ?намай ?алады. «С?ннен шы??ан киімді киіп алыпты» деп с?геді. Ал ?скери киім жігіттерді б?л с?зден «??т?арып» алады. 

Кейбір ?ыздар с?йіктісіні? мы?ты бол?анын ?алайды. Жо?, кейбір деуге келмес. Тіпті б?рі десек те болады. ?йткені кез келген жа?дайда оны ?ор?айтын жігітті? бары д?рыс-а?. Ал ?скери ?ызметтегі жігіттер барлы? сын?а т?селген. ?ыздарды? ойынша, «оларды? к?ші к????п»… 

Кейбір ?ыздар ?з с?йіктісін ба?ылап отыр?ысы келеді. ?скери ?ызметтегі жігіттерді махаббат?а сенімді деп біледі. Олар ?ата? да, жауапты ?ызметтерінен бас алмай ж?мыс жасаймын деп, бас?а ?ыздар?а мойын б?рмайды деп ??ады. 

?ыздар?а ішімдік ішпейтін, шылым шекпейтін салауатты ?мір салтын са?тайтын жігіттер ?найды. ?скери азаматтарды? дені м?ндай ?ылы?тан ада. «Б?рі» десем, ?атты ?ателесер ем…

?ыздар?а спортты с?йетін жігіттер ?найды. Олар к?біне та?ерте? ж?гіріп, жатты?у залына бару?а уа?ыт б?летін жігіттерді та?дайды. Б?л да ?скери  азаматтар?а жат емес.

Жо?арыда?ы т?жырымдар «за?ды» емес. «Кейбір» деген с?зді де тегін ?олданып отыр?ан жо?пыз.

Дайында?ан: А?ерке ?білхан

http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/7516