АЛТЫНОРДА
Культурное наследие

МЕРУЕРТ ?ТЕКЕШОВА ?ЫЗЫН «ВИА ГРА»-ДАН К?РГІСІ КЕЛЕДІ

?азір сахна?а шы?ып шешіну де абырой болды ?ой біреулерге. Ресейді? «ВИА Гра» тобы тарап кетіп еді, ж?рт ?ырылып ?ала жаздады. Жартылай жала?аш ?штікті? орнын бас?ысы келеді де б?рі. ?сіресе ?аза?ты? ?ыздары б?л майдан?а ?ойып кетті: ?лекедей жаланып, т?кпір-т?кпірден Алматы?а а?ылды. Топты? жа?а м?шесін іріктеу бай?ауына 100-ге жуы? ?араг?зіміз сандарын жалтыратып, сыла?дап жетіп келіпті. Біра? топ?а іріктеу ?шін оларды? бетіндегі бояуларын ?шіріп, біз ?кшелерін шешкізіп тастап, «мас?ара» ?ыл?анын айту керек.
?міттілерді? арасында «жергілікті ВИА Гра» атан?ан «?М» тобыны? б?рын?ы ?ншілері де, Алматыдай алып ша?ар ма?дайына басып ?кілеген «Алматы Аруы» да бар екен. Біра? б?рінен де осы бай?ауда ?аза?ты? ?ыз Жібегі жайра?дап ж?ргені та??алдырды. ??дай?а ш?кір, Меруерт ?текешова б?л аламан?а ?зі ?атыспа?ан екен, кенже ?ызын жетектеп алып келіпті. Меруерт апайымыз 23 жаста?ы Томирисін осындай топта ?н салса деп армандайды екен.  «ВИА Граны?» екінші ??рамы ма?ан ?атты ?найтын – Грановская, Брежнева… Меладзе интуиция?а сеніп та?дайтынына сенімдімін. ?ызды? бойында бір си?ыр болу керек. ?зім де 10 сынып о?ушысы бол?анымда «?ыз Жібекті?» кастингіне келдім ?ой. ?арасам, бірінен-бірі ?ткен с?лулар. Б?рібір мені та?дады емес пе!», – деп шаттанады.
Б?кіл ?аза? ала?анына сал?ан Меруерт ?текешованы? ?йгілі «?ыз Жібекті» ?айда?ы бір «ВИА Грамен» ?атар ?ой?аны ?алай болады екен…
АЙГ?Л МЕН АЛТЫНАЙ БІРГЕ КОНЦЕРТ БЕРЕДІ
?аза? эстрадасында «бір-бірін жа?тырмайды екен» деген сыпсы? с?з ерткен  екі ?нші болса,  оны? бірі Алтынай Жорабаева да, екіншісі Айг?л Иманбаева. Біра? жа?ажылды? ба?дарламада екеуі ?олты?тасып т?рып хабар ж?ргізгенде ??ла?ы т?рік ж?ртты? еле?деп ?ал?аны рас. Енді екі ?нші бірігіп концерт беретінін айтып, айды аспан?а шы?арды. Репертуарлары, ?н салу м?нері, сахнада?ы киім киісі бір-бірінен м?лдем б?лек ?ншілер ?аза?станда болма?ан концерт беріп, облыс-облысты шарлап шы?па?. «С?битті? б?рын?ы ?йелі мен мынау ?азіргі ?йелі бір-біріні? шашын ж?лып жатады екен», – деген ?сек-ая? бар, біра? оны? б?рі ?тірік. Алтынай екеуміз дуэт жаздырып, есеп беру концертімізді ?ткізуге дайындалып жатырмыз», – дейді Айг?л Иманбаева.
«?АЗА?СТАН АРУЫ» МЕНТАЛИТЕТІМІЗГЕ ?АРСЫ
Былтыр «?аза?стан Аруы» ата?ын же?іп ал?ан Жазира Н?рымбетова: «енді «?лем Аруында» топ жармасам, атым ?шсін», – деп отыр. Оны? б?лай белді бекем бу?аны тегін емес. «?аза?стан Аруы» бай?ауынан кейін ?аулап кеткен ?сек-ая? бикешті? намысын жаны?ан сия?ты. Жазира «Шымкент ата?ты сатып алды» деген экс-депутат Ба?ыт Сызды?ованы? аузына ??м ??ям дейді.
«Мен «?лем Аруына» барам да, ?аза?станда?ы е? с?лу ?ыз екенімді д?лелдеймін. «?лем Аруы» бай?ауыны? келесі т?жі ?аза?стан?а б?йыратынына сенімдімін», – депті ол. Ал ?аламторда?ы жа?ымсыз комментарийлерге бойжеткен пыс?ырып та ?арама?ан: «Мен еш?ашан да біреуді жаз?ыр?ан емеспін, жаз?ырмаймын да. Б?л бай?ауды? со?ынан жыл сайын осындай ??гіме ереді. Бізге менталитетімізді ?згерту керек, м?дениетті к?теру керек». Жазира 2012 жылы ?аза?стан Аруы болатынымды бала кезімде-а? білдім дейді. «К?ріпкелдігі» б?л жолы да алдамаса екен дейміз де.

АБАЙДЫ? «?АРА С?ЗДЕРІН» ?СЕЛ СА?АТОВА О?ИДЫ
«?ялы телефондар ?шін «Абайды? «?ара с?здері» ?осымшасы жары??а шы?ты». Осы жа?алы?ты естігенде т?беміз к?кке екі елі жетпей ?алып еді. Орыс тіліндегі «?ара с?здерді» таспа?а жазу ?шін Ролан Сейсенбаев пен Клара Серікбаеваны? аудармасы пайдаланылыпты. Ж?н дейік. Таспаны к?ркемдеуге ?уат Шілдебаевты? композициялары алыныпты. Ол да ж?н. Біра? «ABAI 45»-те  данышпанны? «даусын» жеткізіп, «?ара с?з» о?итындарды? тізімін к?ргенде тіпті, не дерімізді білмей ?алды?. Б?гінгіні? кеме?герлері ?сел Са?атова, ?нуар Н?рпейісов, Санжар М?диев, ?арлы?аш М?хамеджанова, Н?ртас Адамбаев, Асылхан Т?лепов сия?ты жас актерлер екен. Бас а?ынды о?ы?ан д?рыс ?ой, ?рине. Біра? «же?іл жанрда?ы» Н?ртастар мен ?селдер Абайды? «?ара с?зін» жеткізе ала ма? Абайды арзандатып жіберген жо?пыз ба осы?..

«ТЫЙЫМ САЛЫН?АН БИЛЕР» ЭКРАН?А ШЫ?ТЫ
«Орда» тобы т?сірген «Тыйым салын?ан билер» кешігіп болса да экрандар?а жетті. Музыканттар елді? батасын ал?аннан кейін, 24 са?атта т?сірген киносын ТМД, Еуропа мен Т?ркияда к?рсетеміз деп ала?андарын ыс?ылап отыр. Фильмні? сюжеті бойынша, «?ара??рттар» мен «Аурум» деген екі топ к?ше биінен жарыс ?ткізеді. О?и?аны? б?рі осы биді? айналасында ?рбиді. «Бірегей ?нім пайда болу ?шін ерекше жа?дайлар керек. М?нда режиссер де, продюсер де биші. ?аза?станны? би андеграунды т?гелімен осы жерде жинал?ан деуге болады. Осы жа?дай болма?анда, м?ндай сапалы кино к?рмейтін едік», – деп ба?а беріпті Г?лн?р ?бікеева. Басты р?лді «Азиада Аруы» бай?ауыны? ?атысушысы Ж?лдыз Сапар?алиева мен биші Ерболат Сем??лов сомда?ан. Олардан б?лек, фильмнен Ма?пал Исабекованы, «Mysterions, Sito» топтарыны? м?шелерін бай?ау?а болады екен.

ШУХРАТ-ШО?АН: ?АЛАМТОРДА?Ы МАХАББАТ
«Алл Давай» тобыны? солисі Шухрат Омаров б?йректен сира? шы?арады да ж?реді. Азиададан кейін тыр-жала?аш шешініп, ж?гірем деген де сол еді. Жігіт а?асы бол?анда ?зіні? «?аза? екені» «есіне т?сіп», Шухрат деген «шынайы» атын Шо?ан?а ауыстырып ал?аны та?ы бар. Шо?ан атымен депутатты??а талас?анын да ?алай ?мытайы?. Жа?ында ауадан жарнама жасайтын жігіт «Фейсбуктегі» пара?шасына: «Достар, сіздерден с?рауды? ?зі ?ят. Біра? бір бойжеткенді табу?а к?мектесі?іздер!» деген жанай?айын жариялады. «Мен оны мына роликте к?пшілікті? ішінен к?рдім, біра? танысу ойымда болмапты, ?азір ?арап отырсам, керемет ?ыз екен!» дейді ?нші. ?леуметтік желіде ед?уір танымал бол?ан хабарламадан кейін Шухрат жа?а?ы ?ызды тауып, тіпті кино?а ша?ырып ?лгеріпті. К?ні кеше пысы? жігіт Еркежанмен т?скен суреттерін жариялады. «??тты болсын, жар-жар».

РОЗА РЫМБАЕВА ИТАЛИЯДАН КИІНЕДІ
Роза Рымбаева модель ретінде танылма?. Алда?ы уа?ытта Халы? ?ртісі ?аза?станда?ы сауда ?йлеріне келетін италиялы? брендті? киімдерін жарнамалай бастайды. К?ктем-жаз айларыны? коллекциясы аналар мен ?ыздар?а арнал?ан. Роза Рымбаеваны? ?ызыны? «р?лі» ?ншіні? жеке стилисі ?сия Б?рлібаева?а б?йырыпты. «Т?ркияда, ?ытайда не ?аза?станда тігілген киімнен г?рі батыста тігілген киімдерді жа?сы к?ремін. ?аза? дизайнерлеріне сахналы? к?йлектерге ?ана тапсырыс беремін. Ал былай?ы ?мірде, кез келген ау?атты ?йел сия?ты, еуропалы? шопингке басымды? беремін, – дейді ?нші. – Мені? статусым Миланда?ы д?кендерден киінуге м?рсат береді».

Дайында?ан – Д.М?КЕЖАН

http://www.halyksozi.kz/news/view/id/2155