Метрода 8,3 метр к?лше таратылды

Кеше Алматы метрополитеніні? «Алмалы» стансасында «Студенттер метромен ж?руді та?дайды!» деп аталатын флеш-моб ?йымдастырылды. Іс-шараны ?ткізуге бастамашы бол?ан Алматыда?ы ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? студенттері екен.

— Алматы — студенттер ?аласы. Біз осы акцияны ?йымдастыра отырып, замандас ??рбы-??рдастарымызды, тіпті барша ал­матылы?тарды метроны? ?ызметін пайда­лану?а ша?ыруды ма?сат еттік. ?йткені метро е? тиімді ?рі ы??айлы, ?ауіпсіз де экологиялы? жа?ынан ?те таза к?лік. Осы шара?а орай университет студенттеріні? к?­ме­гімен сегіз стансаны? аты жазыл?ан с?збе мен шие ?осыл?ан 8,3 метрлік т?тті к?лше пісіріп, осы шара?а ?аты­сушыларды ?уанту?а тырысты?. Асты пісіруге Шынар Алдажанова, Аймаш К?міс­бек есімді кон­дитер шеберлері ?лкен к?мек к?рсетті, — дейді ?л-Фа­раби атында?ы ?аза? ?лтты? уни­верситетіні? студенті, осын­да?ы жас­тар сенатыны? т?райымы Н?рзина ?ыдыралина.

Салтанатты аш?ан Алматы метро­по­литені электродепосы басты?ыны? орын­басары Н?рлан Берді?ожин т?тті де д?мді, ?зынды?ы 8,3 метр к?лшені салтанатты жа?дайда кесіп, студент-жастар ?йым­дас­тыр?ан ма?ызды іс-шараны бастап берді.
— Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев ?зіні? Жолдауында елімізде жастарды? инже­нер­лік білім алып, заманауи тех­никаларды тере? ме?геруі ?ажеттігін айт?ан-ды. Ал метрода ?ызмет жасау е? алдымен, техникалы? білімді айры?­ша ?ажет етеді. ?азіргі к?ні м?нда 40-тан аса инженер-техник маман ж?мыс жасайды. Біз к?нделікті ж?мыс барысында жа?а бастамалар мен инновацияларды ?ндіріске ен­гіземіз. К?ні ерте? мына, студенттерді? бір?атарыны? бізді? метро маман­дарыны? ?атарын толы?тыратынына сенімдімін. Арманшыл жастар?а ба?ытты ?мір тілеймін, — деді Н?рлан Берді?ожин.
Іс-шара?а ?атысушылар ?шін ?ызы?ты викторина ?йымдастырылып, же?імпаздар 60 к?н бойы метрода тегін ж?руге м?мкіндік беретін арнайы билет-карталармен марапатталды.

Жомарт МОЛДАХМЕТ?ЛЫ

http://www.aikyn.kz