АЛТЫНОРДА
Регионы

М?хтар Шахановты «Т?ркі ?леміне дара ?ызметі ?шін» Нью-Йоркте марапаттайды

?аза?станны? халы? жазушысы, ?ыр?ызстанны? халы? а?ыны, «Т?ркі тілдес халы?тар

арасында?ы е? ?здік ?лем а?ыны» ата?ыны? иегері, ?о?ам ?айраткері М?хтар Шаханов?а  енді «Т?ркі ?леміне дара ?ызметі ?шін» халы?аралы? сыйлы?ы берілмек.

Т?ркі ?лемі жазушылары мен ?нер ?айраткерлері ?оры (T?RKSAV) президенті Яхья Акенгинні? хабарлауынша, ол мамыр айында А?Ш-ты? Нью-Йорк ?аласында  ?тетін «Т?ркі к?ні» атты м?дени-?ылыми конференцияда табысталады — деп хабарлады ?аза?парат.

Б??ан дейін М?хтар Шаханов?а 2006 жылы ?зірбайжанда?ы  «Вектор» халы?аралы? академиясында Т?ркия, ?зірбайжан, Солт?стік Кипр мемлекеттері атынан «Т?ркі ?леміне сі?ірген ерен е?бегі ?шін» деп аталатын  алтын медаль мен атал?ан академияны? ??рметті докторы ата?ы берілген болатын.

1942 жылы 2 шілдеде О?т?стік ?аза?стан облысы Ленгір ауданы ?ас?асу ауылында ?мірге келген Алаш ж?ртыны? за??ар а?ыныны? 70 жылды? мерейтойына орай ?ткен жылы 300-ге жуы? мектепте іс-шаралар ?ткен болатын. Ол б?гінгі та?да шы?армалары е? к?п о?ылатын ж?не шет тілдерге де к?п аударыл?ан а?ын болып саналады. 1959 жылы «Сырдария» деп аталатын т???ыш ?ле?ін жарияла?ан М.Шаханов 1972 жылы ?аза?стан Ленин комсомолы сыйлы?ыны? лауреаты атанып, КСРО халы? депутаты, КСРО Жо?ар?ы Ке?есіні? м?шесі, ?аза?станы? халы? депутаты ж?не  ?Р Парламенті М?жілісіні? депутаты болды. 1993-2003 жылдары ?аза?станны? ?ыр?ыз Республикасында?ы Т?тенше ж?не ?кілетті Елшісі ?ызметін ат?ар?ан, б?гінгі та?да «Жалын» журналыны? бас редакторы болып ж?мыс жасайды. Сондай-а? М.Шаханов ?лем ойшылдарыны? басын біріктіретін «XXI ?асыр ж?не Руханият» атты халы?аралы? элита клубыны? президенті.

?лт-а?парат

 # # # # # # # # # # # # #