АЛТЫНОРДА
Новости

Осы ?мірді? суретшілері

 

 

 

?р суреті интернетті? к?мегімен 7,50 доллар?а ба?аланатын, жер-д?ниені ата?ымен д?бірлетіп отыр?ан, тіпті, ата?ты тележобалар?а ша?ырту алып, барып т?ратын Смитфилд есімді шош?аны? ?з дегені болып т?р.

?рине, ?з дегені асылы? болар. 54 жаста?ы Фран Мартин есімді иесі болма?анда, б?л да ?з туыстары секілді ?алыпты ?мірін ?ткізер еді. Алайда, енді о?ан тынышты? жо?. Ж?не ?мірі м?лде бас?а арнада ?тіп жатыр.

 

Ал Тайландта біршама уа?ыттан бері пілдерді сурет салу?а ?йретіп жат?ан к?рінеді. И?, м?ндай ?аламатты к?рген туристі? не жаны ?алсын.

Атал?ан пілдер де к?пшілікті та??алдыру ма?сатында автопортрет салудан тайынбайды.

Б?йге ала?ын тастап, ?за? демалыс?а шы??ан Метро Метео ?зін жа?а ?ырдан к?рсетіп келе жатыр. Калифорния штатында талай м?рте топ жар?ан ж?йрікті? бір амалы іште ?алса керек. Енді міне, суретші-абстракционер болып шы?а келді. ?р сал?ан суретін т?тті то?аштай ?ас-?а?ым с?тте ?ткізе алады.

Б?дан біршама уа?ыт арыда Конго (1954–1964) есімді шипанзе-суретші ?мір с?рген. Талантты алыстан таны?ан зоолог ж?не суретші Дезмонд Моррис бала Конгоны ?йінде асырап, ба?ып жатады. К?ндерді? к?ні бала маймылды? ойына не келгені белгісіз, ?арындаш ?олына ал?ан к?йі а? пара??а ш??шия кетеді. Ал?ашында м?н бермеген иесі біршама уа?ыттардан со? жа?асын ?ста?ан. Маймыл ?арындашты ыз?ытып отыр. Ж?не онысы к?дімгі суретті? нобайына келеді.

Содан ол ?міріні? со?ына дейін 400-ге жуы? «робот» сал?ан. Т?сіндіре кететіні, мамандар маймылды? стиліне уа?ытында ?з ба?аларын бере кетіпті. Ол, я?ни Конго «абстрактылы лирикалы? импрессионизм» стилін ?міріні? со?ына дейін азы? етіп ?ткен.

Тіпті, ?йгілі  Пабло Пикассоны? ?йіні? ?абыр?асында шимпанзені? бір суреті ілінген.

Мысы?т??ымдасты? бір т?ріне жататын жеті жаста?ы Педфут Аризона штатыны?, оны? ішінде зоопаркіні? е? ?йгілі жануарына айналып келе жатыр. 2005 жылы ?нерге тосыннан келгелі бері, сурет ?нерінен ?о?ысын б?ле ?ойма?ан. Керісінше, к?н арт?ан сайын ?нерге деген махаббаты оянып, уа?ытты? к?п б?лігін ?нерге б?луді машы? ?ылып ал?ан.

Бір ?ызы?ы, Педфут ?з суреттерін салуда б?кіл денесін пайдаланатын болып шы?ты. М?селен, тырна?тан бастап, м?рын?а дейінгі аралы?та бояу-бояу болып ж?ріп ж?мыс жасау?а да?дылан?ан. ?рине, ?з т??ымдастарынан ?зі секілді суретшілерді? шы?а ?оюы екіталай. Оны? ?стіне суретті ра?аттанып, жан-т?нмен сезіне салуды ?олдайтындай.

Атал?ан суретті Циньхуандао аквапаркіні? дельфині сал?ан. 2006 жылды? 10 маусымы.

«Суретке ?ркімні?-а? бар таласы» дегендей, Морган мен Аэро да к?п уа?ыттан бері к?ркем?нерге ден ?ой?ан. ?сіресе, маймен сурет салуда алдарына жан салмайды.

сурет:fresher.ru

Дайында?ан: Фараби Арыстанбек