Шетел жа?алы?тары

?ЫР?ЫЗДАР МЕН ?ЫТАЙЛАР Т?БЕЛЕСТI

?ыр?ызды? ?зген ау­данында?ы Куршаб ауы­лында ?ытайды? ТВЕА компаниясыны? ж?мысшылары (б?рi ?ытай азаматтары – ред.) мен жергiлiктi т?р?ындар арасында жаппай т?белес болып, ?ы­тайлы?тар бес полицейдi кепiлдiкке алыпты.
Кейбiр м?лiметтерге ?ара?анда, кикiлжi? ?ялы телефонны? ?олды болуынан бастал?ан. ?ытайлар ?рыны ?з беттерiнше таппа? болып, жергiлiктi т?р?ындар?а со?ты??ан. 26 жаста?ы М?раталы Сасы?овты ?ры к?рiп, ?лiмшi етiп сабап, бiр б?лмеге ?амап таста?ан. Д?л осындай жаламен Шайырг?л Ж?мабаева деген келiн­шекке де ?лiмжеттiк жасапты.
М.Сасы?ов ?кесiне телефон шалып ?лгерген екен. Алайда ??т?ару?а келген ?ке де ?лыны? кебiн киген. Куршаб ауданды? полициясыны? бес ?ыз­меткерi о?и?а орнына кел­генiмен, ?ытайлар?а шамасы жетпептi. ?ара??рым ?ытай жабыла кетiп, бе­сеуiн со??ы?а жы??ан, одан кейiн б?ларды да ?амап таста?ан.
?аны ?ызу ?ыр?ыздар б??ан шыдасын ба, ж?з ша?тысы жиналып келiп, жаппай т?белес жасапты. Соны? салдарынан 19 ?ытайлы? пен 9 ?ыр?ыз жаралан?ан. ?азiр б?л о?и?а­ны? егжей-тегжейi тек­серiлiп жатыр.
?АБАН АТАМ ДЕП АДАМ АТЫП ТАСТАДЫ
Молдовада саяси да?дарыс басталды. О?и?а былай болыпты: Молдованы? с?т бетiне шы?ар кiл саяси элитасы бас ?осып, ?ткен жылы 23 желто?санда Фалешт ауданында?ы “Педруя Домняскэ” ?оры?ына ?абан ату?а бар?ан. Осы ?оры?та бiр кездерi Ке?ес ?кiметiнi? басшысы Леонид Брежневтi? ?зi а? аула?ынды ?нат?ан екен.
Содан не керек, ?у?ыншылар ай?айлап-аттандап ?абанды лауазымды а?шыларды? алдына иiрiп ?келген ?ой. Тарс-т?рс, тарс-т?рс мылты? атыл?ан. Сол т?ста шенеунiктердi? бiрi ат?ан о? ?лденеге тай?ып тиiп, т?зы же?iл к?сiпкер Сорин Пачуды? iшiне тиiптi. Ауыр жара?ат ал?ан к?сiпкердi ауданды? аурухана?а жеткiзгенi­мен, екi к?ннен со? к?з ж?м­?ан.
Лауазымды шенеунiктер б?л о?и?аны б?ркемелеп ?ой?ысы келгенiмен, осыдан бiрер к?н б?рын келе?сiз ?рекеттерi ?шкере болып ?алып, ?о?амда д?рбеле? туды. Б?л шата??а парла­менттi? вице-спикерi Владимир Плахотнюк, премьер-министр Владимир Филат, iшкi iстер министрi Дорин Речан iлiктi. Ж?рт басы дау?а ?ал?ан шенеунiктердi? б?рi­нi? отставка?а кетуiн талап етуде.
Сарапшыларды? айтуынша, ?абан себепкер бол?ан саяси да?дарыс молдовалы? шенеунiктердi не бiрiк­тiредi, не жерлеп тынады.
А?Ш-?А Т?МАУ ТИДI…
Бiрнеше к?ннен берi т?мау А?Ш-ты ?алтыратып-дiрiлдетiп т?р. Эпидемияны? кесiрiнен со??ы бiрнеше к?нде 18 б?лдiршiн ?ыршын кетiптi.
Ауруды? оша?ы 41 штатта тiркелген. ИТАР-ТАСС-ты? хабарлауынша, т?маумен к?ресу ?шiн Атланта ?аласында (Джорджия штаты) арнайы орталы? ??рылыпты. Ал Бостонны? мэрi Томас Менино м?ны т?тенше жа?дай деп ба?алады.
Дайында?ан Е.Биеке.
http://zhasalash.kz/shetel/8759.html