Жастарымыз неге жас?анша??

Ресейді? Санкт-Петербург ?аласында футболдан ТМД елдеріні? арасында?ы д?ст?рлі «Достасты? кубогы» ?туде. Биыл 21-ші рет ?йымдастырылып отыр?ан д?бірлі додада ?аза?стан жастар ??рамасы бір

ойынды же?іп, екіншісінде же?іліп ?алды.Былтыр?а дейін ТМД клубтары арасын­да ?йымдастырылып келген «Достасты? кубогы» 2012 жылдан бастап жастар ??­ра­ма­лары арасында?ы дода?а айнал?ан. Содан бері турнирге к?пшілікті? ?ызы?у­шылы?ы ?айта оянды. ТМД-ны? ?ай елін­де жастар футболыны? жа?сы дамып жат­?анын к?рсететін бірден-бір дода болды. Былтыр аталмыш турнирде бізді? жастар ширек финалда с?рініп, 7-орыннан к?рін­ген. Ол кезде жастарымызды серб маманы Слободан Крчмаревич жатты?тыратын. Ал биыл?ы бапкеріміз белоруссиялы? Сергей Боровский «кубокты иеленуіміз керек» деп кесіп айт?ан. Алайда бапкерді? ма?­са­ты мен команданы? ойыны бір арнадан то­?ыс­пай т?р. Бірінші ойында ?ыр?ыз ??р­дас­тарын ?зер же?ген жерлестеріміз екін­ші турда ?збек а?айындардан же?іліп ?ал­ды.
Аталмыш ойындар?а то?талмай т?рып, алдымен «Достасты? кубогыны?» биыл?ы регламентін естері?ізге та?ы бір рет сала кет­сек. Биыл турнирге ?атысып жат?ан 12 ?жым т?рт командадан ?ш топ?а б?лінген. Оларды? сегізі ширек финал?а жолдама алады. Я?ни, ?р топты? ?здік екі коман­да­лары ж?не ?шінші орын ал?андарды? іш­ін­де к?рсеткіштері жо?ары екі ?жым ширек финалды? сегіздігін ??райды. ?аза?стан жастары «В» тобында. ?арсыластарымыз – Ресей, ?збекстан ж?не ?ыр?ызстан ??­ра­малары. «А» тобында Белоруссия, Т?жік­стан, Латвия, Эстония ??рамалары ?нер к?рсетсе, «С» тобында Украина, Мол­дова, Т?ркменстан ж?не Литва жаста­ры ?зара дода?а т?суде.

Сонымен, командалар турнирді? екі турын артта ?алдырды. Сергей Боровский баста?ан ?аза?стан жастар ??рамасы ал­ды­мен ?ыр?ыз ??рдастарымен ала??а шы­?ып, 3:1 есебімен же?іске жетті. Біра? жа­сы­рып ?айтеміз, жерлестерімізге же?іс о?айлы?пен келген жо?. Егер ?а?пашымыз Сергей Ткачукты? жанкештілігі болма­?ан­да же?іліп те ?алар ма едік. ?ор?аушы­ла­рымызды? сал?ыртты?ынан ?ыр?ыз ша­буыл­шыларымен бір емес, бірнеше рет жеке-дара ?алып ?ой?ан Ткачук ?а?па­мыз­ды 100 пайызды? голдардан ??т?арып ?ал­ды. Соны? ар?асында кездесу со?ында ко­мандамызды? ?здік ойыншысы ретінде арнайы сыйлы?пен марапатталды да.

— Ойын басында ш?кірттерімді м?лдем танымай ?алдым. Ала??а жас?анып шы?­?андай болды. Олар?а не к?рінгені мен ?шін сол к?йі ж?мба?. Команда м?шеле­рі­ні? барлы?ы м?мкіндіктеріні? ?штен бірін ?ана пайдалана алды. Тіпті халы?аралы? ойындарда ?бден шы?дал?ан шебер Исламханны? ?зі «?ш» деген ба?а?а ой­на­ды. Мені?ше, жігіттер ?лі психоло­гия­лы? т?р?ыда баптарына келе алмай жа­тыр, – деп а?ынан жарылды. Осы ойын­нан кейін жастарымызды? а?а жатты?­тыру­шысы Сергей Боровский.

Алайда ?збектермен бол?ан кездесуде де жігіттеріміз жетістіріп ?ары? ?ылмады. Бір ?ызы?ы, ?збекстан ??рамасы б?л тур­нирге негізінен 19-20 жаста?ы жас?спірім­дерін алып келген. Я?ни, олар – бізді? жігіт­терден бір-екі жас кіші. Ал жас?спірім­дер арасында?ы турнирлерде бір жасты? ?зі ?лкен р?л ат?аратынын футбол маман­дары жа?сы біледі. ?кінішке ?арай, сол ар­ты?шылы?ымызды да пайдалана алма­ды?. Бірінші турда дода ?ожайындары ре­сейліктерді? ?здерімен те? т?скен ?збек футболшылары ?аза?стан ?а?пасына жал­?ыз голды 71-ші минутта со?ты.

??рамаларына ?арсы ?алтырап шы??ан жастарымыз ерте? «К?ртамыс ??рлы?ты– Негізі, ойын та?дырын жекелеген фут­бол­шыларды? шеберліктері шешіп кетті. ?кінішке ?арай, бізге ?збек футбол­шыла­рыны? бойларында?ы осы шеберлік ?а­сиеттер жетіспей т?р. Оны? ?стіне, бізді? жі­гіттер ?лі де психологиялы? т?р?ыда бап­тарына келе алмай жатыр. Оларды? иы?ын бір ауыр ж?к басып т?р?ан сия?ты. ??дды бір, ая?тарын шегелеп таста?андай. Олар?а кішкене еркіндеу ойнау керек. Тіпті команданы? к?шбасшысы Исламхан да ?з ?абілетіні? 30-35 пайызын м?мкіндігін ?ана к?рсетуде. Та?ы ?айталап айтамын, бізді? басты проблемамыз — психоло­гия­ны? ?лсіздігінде. Ал физикалы? дайынды­?ымыз 90 минут?а жетеді, – деп а?талды осы ойыннан кейін а?а жатты?тырушымыз Сергей Боровский.

 

И?, а?а бапкерімізді? б?лайша а?тал?а­нына ж?н болсын. Егер Достасты? кубогы секілді додалар?а психологиялы? т?р?ы­дан дайын бола алмаса?, онда ерте? Еу­ропа біріншілігіні? іріктеу турнирінде ?айт­пекпіз?! ?ыр?ызстан мен ?збекстан ?» азулы командаларымен ?алай ойнама??! Исламхан ?з ?леуетіні? 30-35 пайыз м?м­кіндігін ?ана к?рсетіп жатыр екен. Ендеше неліктен бас?а ойыншылар?а м?мкіндік бермейді. Сол кезде Бауыржан да намыс?а тырысып, келесі кездесулерде барын са­лар еді ?ой. Айта кетейік, «Тараз» футбол клубыны? бас бапкері Любко Петрович ел біріншілігінде м?ндай т?жірибені ара-т?ра пайдаланып т?ратын. Сондай саба?тардан кейін Исламханны? ?айта ??лпыр?анына талай ку? бол?анбыз. 

Біз Сергей Боровскийді осал жатты?­тырушы демейміз. Кезінде Белоруссия ?лт­ты? ??рамасыны? ?зін бапта?ан білікті маман. Біра?, ойланып к?рейікші, Боров­ский­ден отанды? бапкерлерді? ?ай жері кем?!

 

?ыр?ызстан (U-21) — ?аза?стан (U-21) – 1:3

Голдар: Мамбеталиев, 42 — Лунин, 5. Исламхан, 84-пен. М?ртазаев, 87.

?аза?стан (U-21) — ?збекстан (U-21) – 0:1

Гол: Искандеров, 71.

Автор: ?зиз Ж?МАДІЛ

http://alashainasy.kz/