АЛТЫНОРДА
Регионы

«Жылан» ?андай жыл?

Жа?а жыл ?арса?ында ескiге салауат, жа?а?а аманат айтатын ?ашан?ы ?алпымыз ?ой. Табалдыры?тан атта?аннан ?рдайым жа?сылы? к?тетiн халы?пыз.

Алдын ала келер жыл «иесiнi?» ?асиеттерiн жа?сы ырым?а балап, б?рын?ы айтулы о?и?аларды? несiмен есте ?ал?анына ?зiмiзше талдап, алда?ы уа?ыт?а болжам жасау?а ?мтыламыз. Жалпы, жылды? жаманы жо?. «Халы? айтса, ?алт айтпайды». М?селен, «Тыш?ан жылы – тынышты?, Сиыр жылы – сыйлы?, Барыс жылы – бiрлiк, ?оян жылы – ?амбалы, ?лу жылы – ?лгiлi, Жылан жылы – жайлы, Жыл?ы жылы – ж?тсыз, ?ой жылы – ??тты, Мешiн жылы – мерейлi, Тауы? жылы – табысты, Ит жылы – игiлiк, До?ыз жылы – д?ниелi деп ?р?айсысына жа?сы сипаттама берiп, жа?сылы? к?ткен. Жыл санау бойынша ?лудан кейiн кiретiн жылан жылы бiз ?шiн несiмен ?адiрлi?

Жылан жылыны? сипаты
Жалпы, жылан туралы а?ыз-?фсаналар ?те к?п. Аустралия, Орталы? Африка аборигендері, ежелгі грекиялы? фессалийцтер, солт?стікамерикалы? ?ндістер ?здеріні? ата-тегін жыландар деп есептейді. Сонды?тан б?л тайпалар жылан?а аса ??рметпен ?арайды. Алайда бертіндегі ?алымдар м?ны ежелгі тотеизмнен ?ал?ан сар?ынша? деп т?сіндіреді. ?алай десек те, ХVII ?асырда жылан?а табыну фанатты? формада ж?зеге ас?аны шынды?. Жыландар з?улім храмдарда т?рып, рахат ??мыр кешкен. Ал к?птеген африкалы? тайпалар жылан?а ?ызмет к?рсетуді м?ртебелі іс сана?ан. О?ы?ан абыздар белгілі бір мерзімде елді аралап 10-12 жасар ?ыздарды жылан?а табынушылы? ??пияларына ?йреткен. Жылан – к?рделі ж?не ?мбебап нышан. Ол бірден жер мен суды, ?мір мен ?лім, тынышты? пен тіршілік к?шіні? тасуын ж?не у мен аурудан айы?уды бейнелейді. Я?ни, б?гінгі к?ні ?алымдар?а жылан уыны? емдік ?асиеті ХVII ?асырда белгілі болды. Франческо Реди деген адам м?ны ал?аш аш?ан деген м?лімет бар. Ал ж?з жылдан со? та?ы бір итальянды? ?алым Фелисе Фонтане уды? ???ыл-ш???ылын зерттеп, адам а?засына ?сер ету механизмін т?сіндірген. Б?гінгі медицинаны? басты белгісі бол?ан символ – тілін сума?дат?ан жі?ішке жылан XVI ?асырдан бастап ?олданыс?а енген. Б?л символды ке?ес елі де 1924 жылы т?пкілікті ма??лда?ан.

Келер жылдан не к?теміз?
?ытай к?нтізбесі бойынша Жа?а жылды? басталуы 2013 жылды? 10 а?панына с?йкес келеді. И?, б?ріміз де Жа?а жыл?а ?мітпен ?араймыз, жа?а жоспарлар ??рамыз, ?згерістер, жа?алы?тар к?теміз. Астрологтарды? к?пшілігі алда?ы жыл к?рделі жа?дайлар?а толы бол?аныменен, негізінен ал?анда, с?тті жыл болады деп отыр. Кейбір к??іл ?обалжытарлы? о?и?аларды? ?зі, т?птеп келгенде, адамзатты? пайдасына шешіледі, жа?сылы?пен бітеді деседі. Со??ы жылдары, ?лемдік ?аржы да?дарысына байланысты, ?немі ?рейленіп, уайым-м???а батып, к??ілсіз ж?ргендер д?ниені? ?ай т?кпірінде де аз емес. Дегенмен, астрологтарды? айтуынша, Жылан жылы сана?а – сілкініс, к??ілге ?иынды?тарды, кедергілерді сабырмен, а?ылмен же?сем деген ??штарлы? ?келмек. Жылан адамдарды кез келген м?селені ашумен емес, а?ыл?а салып шешкенді ж?н к?реді. Астрологтар пікірінше, б?л жылы, ?сіресе, с?зден г?рі іске бейім, шаруасын тап-т?йна?тай ат?арып, со?ына дейін апара алатын, табысты кездейсо? с?ттіліктерден емес, адал е?бектен іздейтін жандарды? жолы болма?.

Жа?а жылды ?алай ?арсы алу керек?
Жылан шу мен ыр?а?ты ?оз?алыстан г?рі, тынышты? пен байсалдылы?ты жа?сы к?ретінін естен шы?арма?ан ж?н. Сонды?тан да, астрологтар келер 2013 жылды туыстары?ызды? не болмаса жа?ын достары?ызды? арасында ?арсы алулары?ыз?а ке?ес береді. К?йбеле? тіршіліктегі барлы? неготивті ойлардан арылып, к?тері?кі к??іл к?йде ?арсы алу?а бар к?ші?ізді салы?ыз. Сізді? б?л ?рекеті?ізді Жылан жылы ескерусіз ?алдырмайды.
Жа?а жыл?а дайындалу барысында киімге де назар б?луді ?мытпа?ыздар. 2013 жылды ?арсы аларда ?ара, к?ре? к?к, сондай-а? жасыл т?сті киім та?даса?ыздар ??ба-??п болар. ?йел заты ?шін жылтыр т?стес маталар ?зектілігі арттырма?. Ал, ерлерге келер болса?, костюм сымына ерекшелік енгізетіндей, галстугіне жылан іспеттес ою ?олданса болады. Бастысы, Жылан ??ыптылы? пен ай?ынды?ты ?нататынды?тан, киімінізде бір мін болмауын жіті ?ада?ала?ыз.

?аржы м?селесіне келсек
Жылан е?бек?ор адамдарды с?йеді. Сонды?тан да, б?рі де ?здері?ізге байланысты болма?. Тетігін тауып, тынымсыз е?бек етсе?із, тым жа?сы ?ор жинап ала аласыз. Ал осы жылы азды-к?пті шы?ындар кездессе, аса ?ай?ырма?ыз. Орнын толтыру – ?з ?олдары?ызда?ы іс. Д?лірек айтса?, б?л жылы та?дырдан жомартты?, мейірім к?туге ?бден ха?ылары?ыз бар. Біра? ?зі?із де ?ол ?усырып отырмау?а тиіссіздер. Жылан жылын ізденістер жылына айналдыру?а ерте бастан ?амданы?ыздар: ?осымша жа?а маманды? алу?а; жа?а достар, таныстар табу?а; тіпті сырт?ы т?р-келбет, киім м?селесінде де жа?а бір жа?сы ?згерістерге ?мтылы?ыздар. Астрологтар?а сенсек, адамдармен ?арым-?атынастары?ызды, т?рмысы?ызды, ?здері?ізді ?згертуге деген ізденіс жолында?ы ?р ?адамдары?ыз текке кетпейді, сіздерге ?уаныш, табыс ?келетін болады.

?ткенге к?з ж?гіртсек
?аза? хал?ында: «Жылан жылы жылыс болды», – деген с?з бар. Шы??ыс хан шабуылы 1221 жылан жылы Отырарды алды, 1928-29 жылдары ?аза?станда к?мпеске болды, 1941 жыл?ы неміс-фашист бас?ыншылы?ы жылан жылы басталды, Октябрь революциясы (1917-18) жылан жылымен т?стас келді, Абай жылан жылы туып, ?лу жылы ?мірден ?тті (1845-1904).
Шынымен де тарих?а тере?нен к?з ж?гірте ?араса?, жылан жылыны? берекесі мол екен. Ендеше жа?сылы??а жаны ??мар жама?ат, жа?а жылда береке, молшылы??а кенелейік. Келе жат?ан жылан жылымыз ??тты болсын!

Г?лбахор Идиева 

Ел газеты