АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

?уан?али ?МІТБЕК. ?Р территориясында тыйым салын?ан террористік а?ымдар

?азіргі та?да ?лтты? де?гейде ?аза?стан территориясында тыйым салын?ан террористік ж?не экстремистік ??рылымдармен бірге, т?мендегі діни ?йымдар да ?рекетіне тыйым салын?ан болып табылады:

1. ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы Сотыны? 2004 жыл?ы 15 ?азанда?ы шешімі негізінде:

1) «Аль-Каида»,

2)«Шы?ыс Т?ркістанда?ы исламды? ?оз?алыс»,

3) «?збекстанда?ы исламды? ?оз?алыс»,

4) «К?рд Халы? Конгресі» («Конгра-Гел»). 2. Жо?ар?ы Сотты? 2005 жыл?ы 15 наурызда?ы шешіміне с?йкес:

1) «Асбат аль-Ансар»,

2) «Братья-мусульмане»,

3) «Талибан» ?оз?алысы,

4) «Боз гурд»,

5) «Орталы? Азияда?ы Жамаат моджахедтар»,

6) «Лашкар-е-Тойба»,

7) «?леуметтік реформалар ?о?амы».

3. Астана ?аласы сотыны? 2006 жылы 17 ?арашада?ы шешіміне с?йкес:

1) «АУМ Синрикё»,

2) «Шы?ыс Т?ркістан азат ету ?йымы».

4. Астана ?аласы сотыны?  2008 жыл?ы 5 наурызда?ы шешіміне с?йкес:

«Т?ркістан ислам партиясы»

5. Астана ?аласы сотыны?  2005 жыл?ы 28 наурызда?ы шешіміне с?йкес:

«Хизб-ут-Тахрир»

6. Мамандандырыл?ан ауданаралы? Алматы ?аласы сотыны? 2008 жыл?ы 22 желто?санда?ы ж?не Астана ?аласы сотыны? 2009 жыл?ы 12 ?а?тарда?ы шешімімен:

Адамдарды ?оз?алыс методы (?зін-?зі емдеу) ар?ылы емдеу деп б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы ?гіт насихат тарат?ан Абдуллаев Ф.М. (Фархат-ата), ол «Алла-Аят» деген атау?а ие;

7. Мамандандырыл?ан ауданаралы? Алматы ?аласы сотыны? 2009 жыл?ы 5 а?панда?ы шешімімен:

«Ата жолы» ж?не «А? жол» ?йымдары;

1. «Аль-Каида» – ?рт?рлі елдерді? со?ыс??мар адамдары ?аржыландыратын ж?не ?ызметіне ба?ыт беретін халы?аралы? ?йым

??рыл?ан к?ні мен орны:  1988 жылы, Ау?анстан

Негізін ?алаушы: Осама бен Ладен

«Аль-Каеданы?» басты ма?саты: м?сылман елдеріндегі «шіріген» ж?не «еретикалы?» бас?ару режимін ??рту, ол жерлерге шари?атты билік орнату болып табылады. «Аль-Каеда» антибатысты? радикалды ба?ытты ?станады ж?не Американы исламны? басты жауы деп санайды.

2. «Алля – Аят» – аккультті сипатта?ы ?ауіпті ілім. «К?н шапа?ымен» емделу (к?нге ?арап ем алу)

Бас?а атауы: “Аят” Фархата ата, «Фархата Ата тобы».

??рыл?ан жылы: 1990, 1995жж.

Негізін ?алаушылар: ?й?ыр ауданы, Шонжы ауылыны? т?р?ындары, Алматы облысыны? колхоз шопыры Абдуллаев Фархат Мухамед?лы ж?не оны? ?йелі.

3. «Асбат аль-ансар» – маркстік-лениндік а?ымда?ы исламды? ?йым

Бас?а атауы: “Партизан лигасы”

??рыл?ан к?ні мен орны: 1989 жылы, Эйн  аль-Хильведе

Негізін ?алаушы: шейх Хишам Шрейди

Басты ма?саты: Палестинада?ы израилды? оккупациямен к?рес ж?не Ливанды батысты? ы?палдан ?ор?ау. Ол Аль-Каедамен тікелей байланыста ж?не о?ан кадрлар жеткізіп т?ру?а міндеттенеді. 2000 жылы «Асбат-аль-Ансар» Бейрутта Ресей елшілігін гранатеметпен атып тастады. МакДональдс рестораны мен БА? редакциясына шабуыл жасады.

4. «Аум-Синрике» («Алеф») – анти?леуметтік ба?ытты ?стан?ан ?ауіпті тоталитарлы? экстремистік дін,

Бас?а атауы: “Движение истины Аум”,  «Алеф».

??рыл?ан к?ні мен орны: 1984жыл, Жапония.

К?шбасшысы: – Секо Асахара (?азіргі та?да – Тидзуо Мацумото)

Басты ма?саты: биліккке ?мтылу. ?скерилендірілген ?йым. Дін ?те ??пия, эзотериялы? сипатта ??рыл?ан.

?ылмысты? ?рекеттері:

— 1995 жылы 20 наурызда?ы «Аум Синрике» Асахараны? тікелей б?йры?ымен Токио?а газбен шабуылы, (12 адам ?ліп, 5000 адам зардап шекті).

— 1995 жылы 22 наурызда «Аум» ?имаратында 50 адам ?оршалып, ессіз к?йінде табылды.

—  1995 жылы 16 мамырда жапон полицейлері Секо Асахараны т?т?ындады. 2004 жылы сот Асахараны кін?лі деп тауып, ?лім жазасына кесті.

— 2006 жылы 15 ?ырк?йекте Жапоняны? Жо?ар?ы соты со??ы аппелациядан бас тартты. ?азіргі та?да ?кім орындал?ан жо?. ?лі к?нге дейін 17 бап бойынша тексеру ж?мыстары жал?астырылуда.

5. «Боз Гурд» – т?рік ?скерилендірілген ?йымы.

Бас?а атауы:   (азерб. Boz Qurd, тур. Boz Kurd), “Серые волки”.

??рыл?ан к?ні мен орны:1965-70 жж

Негізін ?алаушы: полковник Альпарслан Т?ркеш

Басты ма?аты: туранизм – т?ркі халы?тарыны? біріккен мемлекетін ??ру. Б?гінгі та?да Европа, араб елдері, ТМД-да – 30 000 мы? м?шесі мен 80 филиалы бар.

6. «Братья Мусульмане» – халы?аралы? діни-саяси террорлы? ассоциация.

Бас?а атауы:  (араб. ??????? ??????????, Аль-Ихван аль-Муслимун)

??рыл?ан к?ні мен орны:1928жыл наурыз,  Исмаилия (Египет)

Негізін ?алаушы: о?ытушы Хасан аль-Банна

Негізгі ма?саты: исламды? емес ?кіметті жою ж?не ?лемдік масштабта «?лы Ислам халифаты» деп аталатын билікті ??ру.

7. «Орталы? Азияда?ы джаматта моджахедтар» – халы?аралы? терроистік ?йым.

Бас?а атауы: «Исламды? джихад тобы»

Негізін ?алаушылар: «?збекстанны? исламды? ?оз?алысы» жауынгерлері

Басты ма?саты: ?збекстан территориясында террористік акциялар ?йымдастыру ж?не елді? конституциялы? ??рылысын ?ирату.

8. «Шы?ыс Т?ркістанны? исламды? партиясы» – халы?аралы? террористік ?йым.

Бас?а атауы:   “Исламское движение Восточного Туркестана”, “Партия Аллаха”, “Революционный фронт народов Восточного Туркестана”

??рыл?ан жылы: 1998

Негізін ?алаушылар: Айсан Махсум и Абудукадир Япуцюань

Басты ма?саты: ?ытайды террористік ?діспен ?ирату, Шынжан аума?ында біріккен «Шы?ыс Т?ркістан исламды? мемлекетін» ??ру болып табылады.

9. «?збекстанда?ы исламды? ?оз?алыс» – бірден-бір ?ауіпті халы?аралы? террористік ?йым.

Бас?а атауы: «Исламское движение освобождения Узбекистана», «Партия исламского возрождения»

??рыл?ан жылы:  1996

Негізін ?алаушы: Тахир Юлдашев

Басты ма?саты:  Фер?ана жазы?ында ислам мемлекетін ??ру. Олар “Аль-Каеда”, “Талибан”, “Хизб ат-Тахрир”, “Братья-мусульмане”  ж?не т.б. ?йымдармен ты?ыз ?арым-?атынас жасайды. ?йым к?шбасшылары елді? конституциялы? ??рылысын ?иратып, исламды? мемлекет ??руды к?здейді.

10.  «К?рд Халы? Конгресі»

Бас?а атауы:  «Конгра Гел»,  «Рабочая партия Курдистана»

??рыл?ан к?ні мен орны:  27 ?араша 1978

?оз?алыс к?шбасшысы: Абдулла Оджалан

Негізгі ма?саты: ?арулы к?рес ар?ылы Т?ркияны? о?т?стік-шы?ысында к?рд мемлекетін ??ру. 1998-1999 жылдары Алматыда к?рд диаспорасыны? к?шбасшылары мен белсенділері антит?ріктік ба?ыт?а экстремистік акция ?йымдастырды.

11. «Лашкар-и-Тайба» – ?нді штаты Джамму мен Кашмирда?ы (П?кістан) ?скерилендірілген экстремистік суннитік топ.

Бас?а атауы: «Армия Бога», «Вонство добра», «Армия Справедливого».

??рыл?ан к?ні мен орны:  1980, Кунар провинциясы (Афганистан)

Негізін ?алаушы: профессор Хафиз Мухаммад Саид.

Басты ма?саты: ?лем м?сылмандарыны? басын біріктіру, моджахедтар?а ?скери к?мек беру, ?рт?рлі террористік ?йымдар?а ?аржылай к?мектесу.

13. «Шы?ыс Т?ркістанды азат ету ?о?амы» – Шы?ыс Т?ркістанда ед?уір беле? таныт?ан террористік ?йым.

Бас?а атауы: “Шы?ыс Т?ркістанны? халы?ты? партиясы”, «ШАТ»

??рыл?ан к?ні:  1994

?оз?алыс к?шбасшысы: Майматин Айзлат

Басты ма?саты: ?ХР-ны? Шы?жан-?й?ыр автономиялы? ауданында жеке мемлекет ??ру, ?ытай билігімен ?арулы ?а?ты?ыс ж?ргізу.

14. «Талибан» ?оз?алысы – ?аш?ын-пуштундар?а арнал?ан діни училищелерді (медресе) бітірген т?лектерден ??рыл?ан ультраконсервативтік исламды? ?оз?алыс

??рыл?ан к?ні мен орны: 1989 жыл, П?кістан.

Негізін ?алаушы:  молда Мухаммед Омар.

?оз?алыс орталы?ы: Канда?ар ?аласы (Ау?анстанны? о?т?стік-шы?ысы)

Басты ма?саты: «Шынайы исламды?» мемлекет ??ру ж?не ау?ан моджахедтарыны? барлы? ?скери-саяси топтарын Б.Раббани ?кіметіне ?арсы ба?ыттау.

15. «Хизб-ат-Тахрир-Аль-Ислам» – сунниттік діни-саяси экстремистік ?йым.

??рыл?ан к?ні мен орны: 1953 жыл, Иерусалим, египеттік филиалы ретінде ??рылды.

Негізін ?алаушы:  жергілікті шари?атты? апелляциялы? сотты? судьясы Такиуддин ан-Набхани Филасин.

К?шбасшысы: Ата Абу Рашта, Абдул Кадим Заллума ізбасары

Басты ма?саты: бірінші – Палестинада?ы сионистік экспансия?а ?арсы т?ру, ?ткен ?асырды? 90-жылдарынан бастап – исламды? ?мір бейнесін ж?не исламды? мемлекетті ?алпына келтіру.

«Namys.kz»