АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Насыбай атауы наразылы? тудырмай ма?

?аза? хал?ы ес білгелі бері ?ткенін ?неге ?ылып, б?гінгі ба­ры­на базарлы? етіп, болаша??а бай­ып­пен ?арайтын та­ту да берекелі, ары мен на­мы­сы арында?ан ?лт. Тарихты? т?лкегінен та­лай тары??ан хал?ымызды? к?рген бейнеті мен зейнеті де бір т?бе. Ала­са­пы­ран за­ман­да елім деп еміренген ер­лер ел ерте?і ?шін сын са?атта сан рет бас к?теріп жаншыл?ан еді. Біра? та ?жет хал?ымызды? бол­мы­сы­нан ?жет те ?айсар бо­лып жаратыл?аны бо­лар тектілігін бермеді. ?аза? о?ыса ?ана адам ?атарына ?осылады, ?ара? халы?ты? к?зін ашып, ?о?амды т?рбиелеу де кешегі ?ткен бабаларды? мой­ны­на ілінген ?ыл ар?ан еді. ?лт деп ?лы?ан т?л?аларды? ар?асында б?гінгі к?нге тере? де мол ру­ха­ни азы? ж?не та­рих пен та?ылым ама­нат бо­лып ?алып отыр. Ор­нын­да бар о?алар демекші т?уелсіздікті? а? та?ы арай­лап ат?алы бері ел іргесі б?тінделіп, т?тіні т?зу ?ш?алы кешегі ?ткен асыл азаматтарды? елі мен жері, хал?ы ?шін ет­кен ерен е?бегін ба?алап, кейінгі ?рпа??а т?лім ету­де. Оны? ку?сі ?аза?ты бар ?лемге таныт?ан ??кім Абайды? жыр­ла­ры­мен су­сын­дап ?сіп ке­ле жат?ан ?скеле? ?рпа?. ?ткенімді ?ай уа?ытта ?рістетем кешегі, ма?дайымны? со­ры б?гін  бес елі демекші естіген ??ла?ты еле? еткізіп, к??ілде к?дік ?алдырар ?о?амда?ы б?рыс ?ылы?ты? ку?сі атан­дым. ?ала хал?ыны? к?нделікті тірлікпен алы­сып ж?ріп айналасында?ы кикілжі?дер ба­ды­рай­ып т?рса да бай?амау?а ?бден бой ?йреніп ал?ан. Аялдамаларды? ?айсыбіріне к?з тіксе? де шемішке, темекі, на­сы­бай са­тып оты­ра­тын саудагерлерді кезіктіресі?. О?ан бо­ла­ры бо­лып бо­я­уы сі?іп, етіміз ?йреніп кеткелі ?ашан.Біра? сол сатушыларымызды? ?німі білдей бір ?лтты жер­ге ?аратарында ешкімні? ж?мысы жо?. Мені? на­мы­сы­ма тигені на­сы­бай ата­уы. ?ара це­ло­фан­мен ?аптал?ан насыбайды? сыр­ты­на ба­ды­рай­тып т?рып «Абай нос» деп жа­зып ?ойыпты. Жай атау бол­са к?ндігесі? ?ой, ал мы­нау шек­тен шы??ан ?ара?ды?ты? белгісі емес пе? ?лтымызды? бойт?мары атан?ан Абайды? атын насыбай?а телмірту аз?ынды?ты? белгісі бо­лар. Б?л с?мды??а ?атарлас ??рбы-??рдастарыма  ?андай к?з?араста де­ген ни­ет­пен ой б?ліскенде оларды? ж?зінен жар? етер на­мыс оты т?рма?, к?йінішті? сы?айын танытпа?анына а?-та? бол­дым. К?пті? к?зіне топыра? шаш?аным емес, біра? м?ндай к?з?арастан со? за­ма­ны­мыз аз­ды ма, ?о?амымыз тоз­ды ма де­ген ой?а келесі?. Еліміз жар?ын болаша??а ?адам ба­сам де­се, ?ткнін ?мытпаса ке­рек. Мемлекетті ??райтын ?о?ам, ал ?о?амны? тай­ыз бо­луы жа?сылы?ты? ны­ша­ны емес. ?лтыны? ?лыларын ?лы?тайтын, ?ткенні? ?негесін ?мытпайтын, еліні? ерте?гісін г?лдендірер, т?уелсіздік т??ырын тік ?стайтын хал?ымыз ?ткенін ?ксітіп ?лгі т?тпайтын бол­са, болаша??а жар?ын ?адам ба­суы не?айбыл…

Ай­бек ?осанов
Се­мей ?аласы

makala.kz