АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Т???ыш Президент к?ні астаналы? ?йелдерді сыйлы? к?теді

Т???ыш Президент к?нін мерекелеу — Елбасына ж?не оны? ?лшеусіз е?бегіне к?рсетілген зор ??рмет. Сонды?танда ел астанасы б?л к?нді ерекше атап ?туге ?мтылуда.

Астана ?алалы? ресми сайтыны? хабарлауына ?ара?анда, кеше «Б?йтерек» халы?аралы? медиа орталы?ында Т???ыш Президент к?нін мерекелеу аясында ?леуметтік акция ?ткізуге арнал?ан баспас?з м?слихатында е? ?ызы? жа?алы? хабарланды. На?тыра? айтса?, Т???ыш Президент к?ніне орай, елорданы? жекелеген санатта?ы отбасыларына азы?-т?ліктер жиынты?ы, ?ам?оршылар ?арауына алын?ан жетім балалар?а сыйлы?тар ?лестіріледі. Б?рінен ерекшелігі, 1 жел­то?санда д?ниеге келген н?рестелерді? аналарына арнайы сыйлы? беріледі.
Астана ?аласы Ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметтік ба?дарламалар бас?армасы басты?ыны? орынбасары Олжас Омарды? айтуынша, Т???ыш Президент к?ніне орайластырыл?ан акцияны ?ткізуге Астана ?аласыны? м?слихаты к?мек к?рсетуде. Аналар?а жасалар жа?сылы? баршаны? назарын аударып отыр. Б?л к?ні д?ниеге келген н?рестелер елді? сенімін а?тайтын на?ыз азамат болуы тиіс. Арда?ты аналар м?ны ?рдайым жадында ?стауы керек.

www.aikyn.kz