АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Жат мереке жан?а батады

«Христиан-дарды? діни мерекесі саналатын Хеллоуинді арнайы костюмдер киіп атап ?туге Америка мектептерінде тыйым салынды» деп хабарлайды CBS Seattle.

А?Ш-та жыл сайын ?азанны? 31-і к?ні болатын Хеллоуинді атап ?ту ?шін о?ушылар жарты к?нге босатылады. Биыл кейбір жерлерде ата-аналарды? наразылы?ына ?арамастан, «о?ушылар?а б?л мерекені атап ?ту міндетті емес», деген шешім шы?арыпты, Сиэтл ?аласында?ы «Лафайет» мектебіні? ?кімшілігі. Мектеп ?кімшілігіні? м?лімдеуінше, о?ушылар б?л діни мерекеге ?атысу ?шін арнайы костюм дайындайды. Оларды жарты к?нге саба?­тан босату керек. Б?л оларды? о?уына кедер­гі жасайды. Кейбір ата-ананы? пікірін­ше, тыйым салуды? на?ты себебі м?нда емес, Хеллоуинді мерекелеуді батысты? м?де­ниеттен аула? бол?ысы келетін кейбір адамдар жа?тырмайды.

Б?кіл ?улиелер к?ні ?арса?ында, ?а­занны? 31-і к?ні атап ?тілетін Хеллоуин — ежелгі Ирландия мен Шотландия кельт­теріні? д?ст?рлі мерекесі. Римдегі като­ликтер оны христианды??а ?атысы бар ді­ни мейрам ретінде ?абылдайды. Соны­мен ?атар кейбір христиандар Хеллоуинді п?т­­?а табынудан ?ал?ан немесе оккуль­тизм ба?ытында?ы, христианды? идеалдар?а ?арсы деген пікірде. ?алай бол?анда да, ХХ ?асырды? ая?ында?ы ?лемді аме­рикаландыру ж?не жа?андандыру ?рдісі кезінде Хеллоуин Еуропа мен ТМД елдері­не жайылды. ?азір ол ресми т?рде болмаса да Жапония, О?т?стік Корея, Сингапур, Австралия, Жа?а Зеландия елдерінде ке?інен атап ?тіледі. Кейінгі жылдарда Хеллоуинді Ресей де тойлатып жатады. ?р н?рсеге еліктегіш ?аза?тар олардан асып кетпесе, ?алыс?ан жо?. ?аза?станды?­тар Хеллоуинді толы?тай т?сінбесе де, оны? ??рметіне кинодан к?рген костюмдерді дайындап, сонымен к?шеге шы?ады. Мектеп о?ушылары осы бір т?сініксіз мерекеден кейін а?панны? 14-інде болатын Валентин к?нін асы?а тосады. Ал оны? тарихын, бізге жат мерекелер екендігін т?сіндіріп, о?ушылар?а тыйым салатын м??алім болса, ?ане?!

?айыржан Т?РЕЖАН

aikyn.kz