АЛТЫНОРДА
Новости спорта

Жиырма жасында ?лемді мойындат?ан жампоз

Осыдан біразыра? к?н б?рын Ташкент­тен оралды? студент Ернат ??спанов шо­такан-каратэ-додан ?лем кубогыны? иегері атанып оралды. Жиырма жасында ?лемді мойындат?ан жігітті? жампозымен ??гіме-д?кен ??руды? с?ті т?сті.

— Ернат, же?іс ??тты болсын!
— Ра?мет, а?а.
— Каратэ ?аза? арасында бокс, к?рес, футбол сы?ылды тап бір танымал емес. Сен спортты? б?л т?рімен ?алай «танысып» ж?р­сі??
— Он жасар кезімде ?кем Бауыржан екеу­міз ?йде теледидар ?арап отыр?анбыз. Сол кезде к?гілдір экраннан мені? ?азіргі бапкерім Досжанов Ас?ар Тілеген?лыны? ?з ш?кірттерімен ?лдебір жарыстан же­?іспен орал?анды?ы ж?нінде бейнек?рі­ніс ?тті. Ас?ар а?ай мен жарыстан же?іспен орал?андар?а ж?ртшылы? г?л ?сынып, журналистер ?аумалай с?ра? ?ойып, вокзал басы м?ре-с?ре болып жатты. Осы ?уанышты с?т ма?ан ?атты ?сер еткен болса керек, мен ?кеме каратэмен ш??ылдан?ым келетінін айттым. ?кем тауымды ?айтар?ан жо?. Б?рындары мені? ата-анам Ас?ар а?айлармен к?рші т?р?ан екен, к?п ?замай ?кем мені Ас?ар Тілеген?лы жатты?у ?т­кізетін Оралда?ы №32 мектепті? спорт­залына алып барды. Осылайша мен 2002 жылы Ас?ар а?айды? жетекешілігімен каратэ ?леміне ая? бастым.
— ?лем кубогыны? иегері атан?анша ?андай биік белестерді ба?ындырды??
— 2010, 2011 жылдары А?т?бе, Астана ?алаларында ?ткен халы?аралы? турнир­лерде ?шінші орын?а табан тіреп, ?ола ж?лдегер атандым. Былтыр Керекуде (Пав­лодар) ?ткен ?аза?стан чемпионатында ел чемпионы атандым. Биыл Т?ркияны? Ыстамб?л ша?арында ?ткен «Босфор кубогы» атты байра?ты б?секеде та?ы да ?ола ж?лдеге ?ол жеткіздім.
?мірде ?уаныш пен ?ай?ы ?атар ж?ретіні бар ?ой. ?кем мені? ал?аш?ы же­тістіктеріме ?уанып ?лгергенімен, мені? былтыр спорт шебері талабын орында­?а­нымды, биыл ?лем кубогыны? иегері атан?анымды к?ре алмай кетті. Ол кісі ?ткен жылы ж?рек дертінен к?з ж?мды…
— Ернат, каратэ ?лемні? ?сіресе, ?ай елдерінде ке? ?анат жаюда.
— ?здері?ізге м?лім, каратэ — б?л жа­понды? спорт т?рі. Сол себепті шотакан-каратэ-до жапон жастарыны? арасында ке? тарал?ан. Сонымен ?атар халы?аралы? додаларда спортты? аталмыш т?рінен Иран, Т?ркия, Ресей ??рамасыны? ?кілдері ?те с?тті ?нер к?рсетіп ж?р. Осы таяуда Таш­кентте тамамдал?ан ?лем кубогы ?шін сайыста мен татамиге шы?атын 60 келі салма? бойынша 15 ?арсылас болды. Со??ы жылдары шотакан-каратэ-додан ?збек жігіттері де азулы ?арсылас?а айнала бас­тады. М?селен, осы жол?ы финалда мен Дорутхан есімді ?збек жігітімен шы?ып, 2:0 есебімен же?іске жеттім. ?лем кубогыны? иегері атануыма ?оса, ?зім Ташкентте ха­лы?аралы? д?режедегі спорт шеберіні? талабын орындадым. Ендігі ма?сат, келер жыл?ы ?лем чемпионатында топ жару.
Шотакан-каратэ-до к?кжиегіні? ке?е­йе баста?анды?ыны? бір ай?а?ы, ?азір маман­дар арасында б?л спорт т?рі 2020 жылдары олимпиадалы? ойындар ба?дарламасы­на енуі м?мкін деген пікірлер айтылуда.
— Ернат, сені? Ж??гір хан атында?ы Батыс ?аза?стан агротехникалы? уни­верситеті агрономия факультетіні? студен-ті екендігі?нен хабардармыз. Болаша?ы?­­-ды агрономия саласымен байланыстыра­­сы? ба, ?лде спорт со?па?ымен ?рлеп, к?ндерді?-к?нінде бапкерлікке а?сары? ауар ма екен?
— И?, мен агрономия факультетіні? III курс студентімін, ?рі ?скери кафедраны? курсантымын. Университетті тамамда?анда мен диплом?а ?оса, лейтенант шенін алып шы?амын. Сол себепті мені? келешекте ???ы? ?ор?ау ??рылымдарына ?ызметке т?ру?а м?мкіндігім бар. Со??ы кездері осы ой мені к?бірек ?ызы?тырып ж?р. Ретті жерінде ?зім о?итын университет басшы­лы?ына мені ыл?и ?олдайтынды?тары ?шін ал?ыс айтамын.
— Саба?, жарыс, к?н сайын кемі екі са?ат жатты?у, шаршайтын шы?арсы??
— Бізді? жасымызда шаршау?а уа?ыт болмау керек, а?а.
— А?а? алыста екен. Ана?а к?мектесуге уа?ыт табасы? ба?
— Анама ?ол?абыс болуды мен ?зімні? бірінші кезекті міндетім санаймын. ?й жинау, жи?аздарды? ша?ын с?рту, еден жуу б?л мені? к?нделікті ат?аратын шаруам. Тіпті тама? та пісіремін. ?сіресе, мен пісірген палау д?мді шы?ады.
— Ернат, сені? ?й шаруасына тастай екені?ді ?ыздар біліп ?оймай т?р?анда осы­-мен ??гімемізді до?арайы?.
— Жа?сы, а?а. ?зілі?ізді т?сіндім.
Шотокан — ХХ ?асырды? отызыншы жылдары ?алыптас?ан жапонды? каратэны? ірі а?ымы. Б?гінгі шотакан Фунакоши Йошитака, Накаяма Масатоши, Эгами Сигеру, Хирониси Генсин, Обата Исао, Хироси Ногути сынды ?олма-?ол ?рыс шеберлеріні? сал?ан ізі. Жекпе-жекті? б?л т?рі жеткілікті ?ара к?ш дайынды?ын, техникалы? шеберлікті ж?не спортшыны? барын салып ай?асуын, сондай-а? ептілік пен ?ш?ырлы?ты талап етеді. Сол себепті жолбарыс каратэні? ?шбу м?неріні? символы саналады.

Ас?ар ДОСЖАНОВ,шотокан- каратэ-додан I дан, ?ара белбеу
— Ернат ??спанов — ?те е?бек?ор спортшы, ал?а ?ой?ан ма?сатына жетпей тынбайтын табанды жігіт. Сонымен ?атар ол ?олынан келер к?мегін аямайтын азамат. Аманды? болса, Ернат ш?кіртімді ?лі талай шы?нан к?реріміз аны?.

С?хбаттас?ан:
Бауыржан ??БАЙДУЛЛИН,
Орал ?аласы

aikyn.kz