АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Ара? ішпейтін ауыл

М?ндай да ?ызы? болады. А?мола облысыны? Санды?тау ауданына ?арасты Бірлік селолы? округінде жергілікті т?р?ындар ара?-шарапты ауыз?а алуды до?арып, салауатты ?мір с?ре бастапты. Сенсе?із де, сенбесе?із де осы.

Б?дан жеті жыл б?рын ?ш ауыл — Бірлік селолы? округіне ?арасты «Красная поляна», «Жа?а жол» ж?не Петраковка елді мекендері жергілікті д?кендерде ара?-шарап сату?а тыйым сал?ан. Б?л т?р?ындарды? на?ты шешімі болып шы?­ты. Тіпті ауылдарды? 1030-?а жуы? т?р?ыны б?л бас­таманы ?ызу ?олдап, бірден келіскен. Дені шешен хал?ын ??райтын м?сылман ж?рты осылайша ара?тан аула?, тыныш ??мыр кешуді ?й?ар?ан.
?ш ауылда да ара??ы сыл?ия тойып, т?белес іздеген б?за?ыларды к?рмейсіз. «Бізде дау-жанжал деген атымен жо?. Ара? — адамны? жауы, сонды?тан той-томала?тар да ара?сыз ?теді. Кез келген ?уанышты ішімдіксіз де атап ?туге болады. Ара? болма?ан жерде бейбіт ?мір орнап, адамдар бірін-бірі ??рметтеп, ?згелерді сыйлайды. Б?гінде бала туу да к?бейді, жылына 25-30 н?ресте сау-саламат д?ниеге келеді» дейді Бірлік селолы? округіні? ?кімі Ваха Дизиев.
Шын м?нінде та??алатын о?и?а б?л. Имандылы??а ?аншалы?ты мойын б?рды? десек те, ара?-шарапты? дастар?аннан кетпеуі ?кінішті. ?лекке т?сірер ащы судан бойды аула? ?стап, салауатты ?мір с?руді? жар?ын ?лгісін елімізді? барлы? айма?тарынан бай?ап жатса?, н?р ?стіне н?р емес пе? Осы орайда Бірлік округыны? т?р?ындарынан ?лгі ал?анымыз ж?н-ау.

«www.aikyn.kz»