АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Еркеб?лан ЕР?АЛИЕВ. К?лікті? б?рін Ресейден тасимыз ба?

Кедендік ода??а кіргеніміз отанды? к?сіпкерлерге соншалы?ты ы??айлы болып т?р?ан жо?. Атал?ан ?йымны? пайдасынан зияны басым т?сіп бара жатыр деп к?сіпкерлер ?ауымдасты?ы дабыл ?а?ып отыр?анына да бірталай уа?ыт болды. Байыптап ?арайтын болса?, Кедендік ода? елімізде енді ?ана ая??а т?рып келе жат?ан машина жасау ?ндірісіне айтарлы?тай зиянын тигізетін сы?айлы. К?ні кеше Павлодарда ?ткен IХ ??іраралы? ынтыма?тасты? форумыны? барысында Ресейді? ?аза?станда толы? циклда ж?мыс істейтін авток?лік шы?ару зауытын салуды жоспарлап отыр?аны белгілі болды. Шы?ыс ?аза?стан облысы аума?ында орын тебетін жа?а зауыт жылына 120 мы? дана к?лік шы?аруды к?здейді. Демек, б?л осы?ан дейін елімізге тасымалданып келген шетелдік иномарканы? орынын ресейді? ?о?ыр-?о?сы?тары толтырады деген с?з.

«?аза?станды? Автобизнес ?ауымдасты?ыны?» баспас?з хабарламасына сенсек, 2012 жылды? тамыз айында ?аза?станда?ы ресми делдалдар 8 мы? 523 к?лік сат?ан. ?ткен жыл?а ?ара?анда биыл к?бінесе Chevrolet, Toyota, Lada ?тімдірек болыпты, я?ни атал?ан к?ліктерді? сатылымы 3- тен 3, 9 есеге арт?ан. Chevrolet ?ткен жылды? тамыз айына ?ара?анда биыл 4 есе, Toyota к?лігі 3,1 есе, ал Lada-ны алушылар ?атары ?ш есеге артыпты. Оны? есесіне, осы уа?ыт ішінде автомобиль сатылымы шамалы т?мендеген, ?аза?станды? делдалдар б?л айда 56 к?лікті азыра? сатыпты.
Же?іл к?ліктерді? сатылымын пайыз?а б?ліп ?араса?, «LADA» маркасыны? ?лесі 41,27%, ал жапон к?ліктеріні? ?лесі 11,9%, «Daewoo» 10,16%, «Nissan» к?лігі 3,82% те?. Ал, «Kia» секілді к?ріс к?ліктерді де кедендік ода?ты? кесірінен 125-ке дейін азыра? сатыл?ан.

Коммерциялы? техникаларды? ішінде ГАЗ (55,81%) бен УАЗ (24,14%) с?раныс?а ие. Одан кейін «Hyundai» к?лігі т?р. Т?ртінші орында «Volkswagen», келесі орында «Toyota» бренді т?р. 16 к?лік сатылып, Mitsubishi бір саты?а жо?арыласа, «Nissan» к?лігіні? нары?та?ы ?лесі 1% ??ра?ан. ?ауымдасты? к?рсеткен м?ліметке с?йенсек, б?дан кейінгі орындарды Ford», «Isuzu» ж?не «Mercedes-Benz» иеленген.
Б?дан былай ж?ргізушілер арасында жиі с?раныс?а ие болатын Жапонияда жасал?ан «Тoyota Camry» к?ліктеріні? келуі де то?татылды. Енді б?л к?лікті де іргедегі Ресейден таситын болды?. На?тыра? айтса?, жапонны? желден ж?йрік к?ліктеріне деген с?ранысты Санкт-Петербургтегі «Тoyota» автоконцерні ?амтамасыз етпек. Т?рлі жолдармен ?аза?стан нары?ына ауыз салып отыр?ан орыстарды? ?рекеті бір жа?ынан ?рейлі де. М?ндай барлы? салада бай?алады.

Орыстар кедендік ода?ты желеу етіп орта? валюта енгіземіз деуге де жа?ын ?алды. ??іраралы? ынтыма?тасты? форумында Ресей президенті В.Путин: «Біз Еуразиялы? экономикалы? ода? ??рыл?ан?а дейін интеграциялы? ы?палдасты?ты одан ?рі жетілдіруді к?здеп отырмыз. Біз б?гін Н?рс?лтан ?біш?лымен валюта-несиелік, ?аржы салаларында?ы ы?палдасты? туралы с?йлестік. ?аза?стан Президенті б?л м?селені, ?лтты? валюталарымызда ауыт?улар бол?ан жа?дайда бізді? б?секеге ?абілеттігімізді ?дайы ?стап т?ратын ж?не экономикаларымыз бен на?ты к?сіпорындар?а, экономикалы? ?ызметке ?атысушылар ?шін ?андай да бір ?бестіктер мен шы?ындар болмайтындай механизм ?зірлеуіміз керек дегенді ме?зеп к?терді», — депті. М?ны? б?рі ?азіргі к?рген к?німізді кері кетіріп, экономикалы? т?уелділікке ?келіп тіремесе болыпты да.