АЛТЫНОРДА
Новости

Бес т?сті? ?зені

Сір?, ??пиясы мен ?ыры мол  Таби?ат-Ана сіз бен бізді та?ыр?атуды еш?ашан да то?татпайтын шы?ар… Б?лай дейтініміз, адам нан?ысыз ??былыстарды? ?атары к?н ?ткен сайын ?су ?стінде. Осыдан бірнеше ай б?рын «?айма? пен ??лпынай ?осыл?ан» ?зен туралы таныстырып ?ткен болсам, б?гін сіздерді М?лдір ?зенге саяхат жасау?а ша?ырамын.

М?лдір ?зен (Кристальная река) — ?лемдегі е? ?демі ?зендерді? бірі ?рі бірегейі болып саналады. Жергілікті т?р?ындар оны «Бес т?сті? ?зені» немесе «Ж?ма?тан ?аш?ан ?зен» деп атайды екен. Б?л те?еулерді? рас екендігіне ?зенді ?з к?зі?ізбен к?ргенде ?ана к?з жеткізе аласыз.

 

?зен Макарена тау тізбектеріні? о?т?стігінен бастау алып, Колумбияныбасып ?теді де, шы?ыс?а ?арай бет алып, Гуайаберо ?зеніне ??яр жерде ая?талады.

Жергілікті тілде Каньо Кристалес деп аталатын та??ажайып ?зен ??рамына келбеті с?лу ??здар, сар?ырамалар, к?з тартар иірімдер мен т?рлі пішіндегі ойпаттар енеді. Суды? м?лдірлігі соншалы?ты, су т?біндегі тіршілік ай?ын к?рініп т?рады деседі. ?зен бойынан 5 т?сті к?ре аласыз:к?гілдір, сары, ?ызыл, ?ара, жасыл. Б?л таби?и ??былысты? негізгі себепкерлері — маусым сайын т?стерін ?згертіп т?ратын алуан т?рлі балдырларды? тіршілік ?рекеттері мен жаратылысы т?сініксіз суасты т?р?ындары екен.

?лемдегі е? с?лу ?зенге жету ?шін Вильвисенсиодан Макарена?а ?ша?пен жетіп, ?айы??а отырасыз, межелі жерге жеткеннен кейін, таулы-тасты жерлермен аздап ж?руі?ізге тура келеді. М?лдір ?зенге ?арай сапары?ызды маусым-?араша айларыны? аралы?ында жаса?ан д?рыс. ?йткені ЮНЕСКО-ны? Адамзатты? таби?и байлы?тарын ?ор?ау б?лімі ?ыс, к?ктем айларында ?зен а??арларыны? аса ?ауіпті екендігін ескертіп отыр.

Кристалесті? ?зынды?ы -100 ша?ырым, ал ені — 20 метр. Ал Макарена тау тізбектеріні? жасы — 1 млн. 200 мы? жыл?а жеткен. Макарена айма?ында М?лдір ?зеннен бас?а ?ыстыг?ні ?ызыл т?ске боялатын Сьете Мачос аталатын к?рікті ?зен бар.

Суреттер:videla.ru,kirano.ru,worldplaces.ru,danilko5.beon.ru,lightsup.ru

Дайында?ан: Айгерім Сматуллаева
http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/7174