АЛТЫНОРДА
Новости

?аза? – осы!

Бізді? ?аза? бір н?рсеге бірден кірісе ?оймайды. Ал енді кіріссе: бел шешіп, білек сыбанып, барлы? ж?мысты жапырып істейді. Тірлікті? т?бін т?сіреді.
Ал?аш, 90-жылдары нары?ты? ?атынастар орны?пай т?р?анда, «б?л ?аза? сауда жасай алмайды» деген ??ым бар-тын. ?азір сауда жа?ынан еліміз жа?анды? де?гейге шы?ып кетті.

?аржы институттары ?алыптасып ?лгермеген сол то?саныншы жылдары «?аржы саласында бірде-бір білгір мама­ны жо?, б?лар ?з бетінше еште?е істей алмайды» деген де с?з бол?ан. Аз уа?ыт­ты? ішінде ?аза?ты? жап-жас ?аржыгер­лері пайда болды. Олар ?аза?станны? дер­бес ?аржы ??рылымдарын жаса?тау?а, ?лемдік ?аржы институттарымен иы? тіресе ж?мыс істеуге бар к?шін салды.
Асау ?зенге ж?зу білмейтін адам бірден ?ойып кетсе не болады? ?рине, жанталасады. Тап сол т?різді ?аза? та нары?ты? экономика?а кірігер т?ста барынша жанталасты. Е? ауыр кезе?дер артта ?алды. Ел е?сесін т?сірген жо?. Ерте?гі к?ннен ?мітін ?збеді.
Бір ауыр ж?мысты е?серіп таста­?ан адам екінші бір ж?мыс?а бірден кірі­сіп кете ?оймайды. Аздап демалады. Жан-жа?ына ?арайды. Шамасын бай?ай­ды. К?ш жинап, кезекті тірлікке ?айта кірі­се­ді. Бізді? елді? ж?ріп ?ткен жолына ?ара­са?, осындай ?алыпты а??ару?а болады.
Ел алдына стратегиялы? ма?сат ?ойыл­ды. 2030-ды? межесіне ертерек ?ол жеткіз­дік деп жатырмыз. Енді 2050-жыл?а дейін­гі ба?ыт-ба?дар ай?ындалды.
Е? басты жетістік — Т?уелсіз ?аза?­­стан мемлекетіні? ??рыл?анды?ы!
Е? басты ай?ынды? — біз елімізді ?АЗА? МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын болды?.
Осы с?зді? т?ркініне тере? ??іл­ген адам к?п н?рсені т?сінеді. Ендігі та?­да ?аза? еліндегі кез келген м?селені? т?йі­ні осы ??ымны? т??ірегінде тар­?атылуы тиіс. Т?уелсіздік ал?алы бергі е? ?лкен т?йткіл — тіл м?селесі еді. Елбасы ?з Жолдауында «?аза? тілі туралы айт­­?анда, істі алдымен ?зімізден бастауы­мыз керектігі ?мыт ?алады. ?лтты? м?д­деге ?ызмет ету ?шін ?ркім ?згені емес, алдымен ?зін ?амшылауы тиіс. Та?ы да ?айталап айтайын: ?аза? ?аза?пен ?аза?ша с?йлессін. Сонда ?ана ?аза? ті­лі барша ?аза?станды?тарды? жап­пай ?олданыс тіліне айналады. Тілге деген к?з?арас, шындап келгенде, елге деген к?з?арас екені даусыз. Сонды?тан о?ан бей-жай ?арамайы?. ?аза? тілі жаппай ?олданыс тіліне айналып, шын м?нін­дегі мемлекеттік тіл м?ртебесіне к?терілген­де, біз елімізді ?АЗА? МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын бола­мыз» деп тай?а та?ба бас?андай атап к?рсетті.
Біз е? ?иын шаруаларды е?серген ?лтпыз.
Ал ?з тілі?де жаппай с?йлеу ?иын н?рсе ме?
Мемлекеттілікті? е? басты белгісі — осы мемлекетті? мемлекеттік тіліні? жаппай ?олданыс?а енуі. Б?л бас?а­ны? емес, е? алдымен ?аза?ты? м?селесі.
?р ?аза?ты? намысына — сын. ?аза?сы? ба? ?аза? екені?ді бас?а ж?рт ?айдан біледі? Ол ?шін ?аза?ша с?йле. С?йлес. ?аза? екені?ді к?рсет. Б?л ?шін 2050-ді к?туді? ?ажеті жо?.
Кез келген ?аза? баласы бір к?нде бір-бірімен тек ?аза?ша с?йлесетін бол­са да к?п н?рсе ?згерер еді.
Кез келген ?аза? баласы бір к?нде ?аза?станда?ы бас?а ?лт пен ?лыс ?кіл­дерімен де тек ?аза?ша с?йлессе, талай н?рсе ?з орнына келер еді.
Мемлекеттік тілді? жаппай ?олда­ныс тіліне айналуы тек ?зімізді? — ?аза?тар­ды? ?олында! Ендеше, неден ?ркеміз?
Неден жас?анамыз? Несіне тайса?тай­­мыз? ?ні шы?па?анны? — к?ні шы?пайды!
Ел — ?зіміздікі. Жер — ?зіміздікі. Тіл — ?зіміздікі.
?з мемлекетімізде ?зіміз ?аза?ша с?йлемесек, ?зге ж?ртты? ?ктем тілі ?стемдік ете береді. ?кпені ?зімізге артпа?анда сонда кімге артамыз?
Сонды?тан Елбасы е? ?лкен, е? не­гізгі ба?дарды ай?ындап берді. ?ал?ан шаруаны? б?рі — ?аза?ты? ?олында т?р. Билет алу?а вокзал?а келді? бе? ?аза?ша с?йле. Кафеге кофе ішуге кір­ді? бе? ?аза?ша с?йле. Кез келген ?а­за?станды?ты к?рді? бе? ?аза?ша аман­дас.
?айда барса? та, ?айда ж?рсек те, ?ай­да болса? та — тек ?аза?ша ?арым-?атынас жасайы?.
Сауда-сатты?ты ме?герген, ?аржы-?аражат м?селелерін ?ршы?ша ?йір­ген, т?ртк?л д?ниеге ?зіні? ?аза? еке­нін д?лелдеп ?лгерген бізді? ?лт?а осы ?иын н?рсе ме?! Еш ?иынды?ы жо?. Тек жігер, талап, намыс жетпей т?р.
?аза? — осы!..
Бір н?рсеге шындап кіріспейді. Кіріс­се, т?бін т?сіреді.
?з басым ?аза?ша білмеген ?анда­сымызды? ?арадай ?орланып, ?яттан беті ?ызарып, намыстан ?ртеніп т?ратын к?н туатынына сенемін.
Сол себептен ?АЗА? МЕМЛЕКЕТІ алыста?ы арман емес.
Ол б?гінгі, тап ?азіргі тірлігіміз бен ?рекетімізге байланысты.

Н?рт?ре Ж?СІП

http://www.aikyn.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=18190&Itemid=2