?зен емес ?зен

Алжир жеріндегі Сиди Бель Аббес ?алашы?ына жа?ын ма?да ?те ерекше ?зен бар. Б?л су ?оймасыны? атауы Жер шарына ?р т?рлі болып тарал?ан. Біреулер оны «Сиялы ?зен» десе, келесілері «?з?зілді? к?зі» деп жатады, енді бірі «?ара ?зен» немесе «Сиясауыт» деп атайды екен.

?зенні? м?ндай ерекше атауларды та?ынуыны? ?зіндік себептері бар. Сенесіз бе, ?детте ?зенде су толып жататын болса, б?л жерде оны? орнына к?дімгідей сия а?ып жатыр. Сияны? улы бол?анды?ы соншалы?ты, ?зенде бірде-бір балы? та, ?сімдік те жо?.

Зерттеуші ?алымдар ?за? жылдар бойы Сиялы ?зенні? ??пиясын шеше алмай келген болатын. Біра?, дамы?ан жа?а технологияларды? ар?асында тылсым таби?атты? ж?мба?ы бір с?тте аны?талды. М?ндай ?ойманы? пайда болуына ?сер еткен е? басты д?ние — ?зенге келіп ??ятын ?ос ?зен. Біріншісінде темір т?зыны? концентрациясы ?те жо?ары болып келсе, екіншісі шымтезекті шалшы?ты шайып ?ткен т?рлі ?оспалардан т?ратын ?зен.

Осындай ерекшеліктерге ие ?ос ?зен бір-бірімен ?осылып, химиялы? реакция?а т?седі. Екі жа?тан а?ып келетін ?зен а?ыстары еш то?тамайтын бол?анды?тан, ?оймада?ы су да сар?ыл?ан емес.

Б?л жерді? байыр?ы т?р?ындары ?алымдар т?жырымымен келіспей отыр. Олар ?зенні? бас?а сыры бар дегенді айтып отыр. Тіпті, кейбір т?р?ындар ?зен — ?з?зілді? ісі деген пікірді орта?а таста?ан. Расымен де, ?осыл?ан ?ос ?зенні? осындай кереметті тудыруы м?мкін емес н?рсе болып к?рінбей ме?

?ара ?зенні? сиясын Алжир аума?ында?ы ке?се тауарларына арнал?ан д?кендерден ?ана емес, к?птеген елдерден ?шырастыру?а болады.

Суреттер:onyriaresorts.com, golfholidays.com, today.kz

Дайында?ан: Айгерім Сматуллаева

http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/7531