? Н?рс?лтан НАЗАРБАЕВ: Саяси мемлекеттік ?ызметші болу — м?ртебелі міндет!

Кеше А?ордада ант ?абылдау р?сімі ?тті. «?аза?станны? Конституциясы ж?не «Мемлекеттік ?ызмет туралы» за?ына с?йкес, мемлекеттік ?ызметкерлер республика Президентіне ж?не хал?ына ант береді, — деді салтанатты жиынды аш?ан Елбасы
Н.Назарбаев. — Осы р?сімді бастаймыз!»

Е? алдымен А?ордада ?аза? еліні? ?н?раны ?уеледі. Осыдан кейін кезек-кезек мінберге ша?ырыл?ан биік лауазымды т?л?алар ?олдарын Ата за?ымыз?а ?ойып т?рып, ант берді. Б?л к?ні барлы?ы 17 т?л?а «саяси мемлекеттік ?ызметші» ?міріндегі е? ма?ызды с?йлемді айтты. Бір атап ?тер жайт, барлы? ант тек мемлекеттік тілде жарияланды.
Бірінші болып, жа?а ?кімет жетекшісі Серік Ахметов ант берді: «?аза?стан Рес­публикасыны? хал?ы мен Президентіні? алдында ?з Отаным — ?аза?стан Респуб­ликасын экономикалы? ж?не рухани да­мыту ісіне барша к?ш-жігерімді, білімімді ж?мсау?а, мемлекетті? Конституциясы мен за?дарын ?ата? са?тау?а, ?зімні? барлы? іс-?рекетімде за?дылы? пен ?ділеттілік, азаматты? ж?не ?лтаралы? татулы? принциптерін ?стану?а, ?аза?стан хал?ына адал ?ызмет етуге, ?з елімні? мемлекеттілігі мен ?лемдік ?о?амдас­ты?­та?ы беделін ны?айта беруге салтанатты т?рде ант беремін, ант етемін!»
Одан кейін Премьер-министрді? бі­рін­ші орынбасары -??ірлік даму ми­нистрі Ба?ытжан Са?ынтаев, Президентті? к?мекшісі — ?ауіпсіздік ке?есіні? хат­шысы ?айрат ?ожамжаров, Президент ?кімшілігі басшысыны? орынбасары ?абидолла ?бдірахымов, Президентті? Іс бас?арушысы Абай Бисембаев, Е?бек ж?не халы?ты ?леуметтік ?ор?ау министрі Серік ?бденов, ?орша?ан ортаны ?ор?ау министрі Н?рлан ?аппаров, Экономика ж?не бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев, сондай-а? А?мола облысыны? ?кімі ?осман Айтм?хаметов, А?т?бе облысыны? ?кімі Архимед М?­хамбетов, Атырау облысыны? ?кімі Ба?­ты?ожа Ізм?хамбетов, Батыс ?аза?стан облысыны? ?кімі Н?рлан Но?аев, ?ос­танай облысыны? ?кімі Н?ралы С?дуа­?асов, ?ызылорда облысыны? ?кімі ?ы­рымбек К?шербаев, Ма??ыстау об­лы­сы­ны? ?кімі Алик Айдарбаев, Павлодар облысыны? ?кімі Ерлан Арын ж?не Солт?стік ?аза?стан облысыны? ?кімі Самат Ескендіров ант берді.
— Б?гінгі к?н сіздер ?шін ерекше к?н! — деді ант тапсырушылар?а ?айырыл?ан ?аза?стан К?шбасшысы. — Салтанатты ант беру р?сімі мемлекеттік ?ызметшіге ?те ?лкен жауапкершілік ж?ктейді. Президенттен бастап, барлы? мемлекеттік ?ызметшілер хал?ына осылайша ант беріп, ?діл де жан аямай ?ызмет істеуге дайын екендігін к?рсетеді. Т?уелсіз елі­мізге, ту?ан хал?ымыз?а адал ?ызмет ат­?ару — баршамызды? міндетіміз болып са­налады. Ант берген лауазымды ?ыз­мет­керлер мемлекеттік билікке бар к?ш-жігерін ж?мсау?а тиіс! Саяси мемлекеттік ?ызметші болу — м?ртебелі міндет! ?сіресе, ?азіргі кезде біз осы ж?йеде ре­форма жасап жат?анда, оны? д?режесі одан ?рі к?теріліп отыр. Сол м?рте­бе­ле­рі?ізді биік ?стап, ел м?ддесі ?шін аянбай е?бек етулері?із ?ажет, — деп міндеттеді саяси мемлекеттік ?айрат­кер­лерді Ел­басы.
Б?л ретте Президент «ант?а адалды? — бабалардан жал?асып келе жат?ан айнымас салтымыз» екендігін еске салды. «Сіздерді? жемісті ж?мыстары?ыз, елеулі е?бектері?із ?ашанда ба?аланатын болады. Б?гінгі берген анттары?ыз?а сай, хал?ымыз?а адал е?бек етеді деп сенемін» деді Мемлекет басшысы.
?з с?зінде Н.Назарбаев антпен бірге б?л т?л?аларды? ?з мойындарына ?лкен жауапкершілік алып отыр?анды?ын ес­кертті. Осы орайда ол «мемлекеттік ?ыз­мет­шіні?» халы??а ?ызмет етуге ?ойыл­?ан адам екендігін та?ы да ны?тады: «Сая­си мемлекеттік ?ызметші — ?зіне-?зі ?о­жайын емес: оны? уа?ыты, к?ш-жігері, ??ш­тарлы?тары мен ?мтылыстары — осы­ны? барлы?ы тек елді? игілігіне ар­налу?а тиіс. Сіздер Президентке ант бер­ді?іздер: б?л мемлекетке, оны? идеал­дары мен за?дарына адалды?ты білдіреді. Сіздер ?аза?стан хал?ына ант берді?іздер: б?л ?лысымызды? м?дделеріне шын бе­рілуді, ?рбір отандасымыз?а ?ам?орлы? жа­сауды білдіреді!»
Елбасы жа?адан ж?мыс?а кірісіп отыр­?ан т?л?аларды? ?р?айсысына к?р­делі ?рі б?лек ж?мыс секторы сеніп тап­сы­рылып отыр?анды?ына назар аудартты. «Біра? б?рімізді? ма?сатымыз — бір. Мем­лекет пен халы?ты? м?дделері б?­лін­бестей бірт?тас! Ал адал ?рі беріле ?ыз­мет ету — осы екеуіні? ажырамас бай­­ла­нысын ?амтамасыз етеді!»
Мемлекет басшысы осыны? алдын­да­?ы А?ордада?ы ке?есте жа?а міндеттер ж?к­телгендігін еске салды. «Сонда айт­?а­­нымдай, алдымызда т?р?ан ?лкен-?л­кен міндеттер бар, барлы?ымыз ж?мыла ке­тіп, соны іске асыруымыз ?ажет. Болаша??а ба?дарлан?ан ?лкен стра­те­гиямыз бекітілді. Орталы?та ж?не жер­гі­л­і­к­ті жерлерде к?нделікті істелетін шаруа­­лар ?здері?ізге аны?. Со?ан кірісіп, орындау ?шін, б?кіл мемлекетімізді? ?л-ау?атын арттырып, хал?ымызды? жа?­дайын т?зеу ?шін, ?аза?станны? халы?­аралы? д?режесін к?теру ?шін аянбай ?ыз­мет істейсіздер деп сенемін! Осы шаруа­лары?ызда зор денсаулы? пен ?лы табыстар тілеймін!» деп т?йді Н?рс?лтан Назарбаев.
— Б?гін бізді? ?міріміздегі атаулы к?н! — деді журналистер алдына шы??ан бі­рінші вице-премьер — ??ірлік даму ми­нистрі Ба?ытжан Са?ынтаев. — Б?л — біз ?шін ?лкен ??рмет ж?не зор жауап­кер­шілік. Мемлекет басшысы алдымыз?а ?ой­?ан барлы? міндеттер орындалатын бо­лады.
— Б?л — тол?анысты с?т! Т?уелсіз Ота­­ны?а, Т???ыш Президенті?е ант бе­ріп, Елбасы айт?андай, ХХІ ?асырда?ы хал­?ымызды? «алтын ?асыры» ?шін аян­бай е?бек етуден арты? ба?ыт жо?. Ме­ні? ойымша, шешілмейтін м?селе жо?, б?ріне тек ниет пен талпыныс керек. Біз хал?ымыз?а адал ?ызмет етуді? алды??ы шебінде болу ба?ытына ие болып отыр­мыз. Б?л антты? жауапкершілігі ?р?а­шан­да бізбен бірге болып, Елбасыны? тап­сырмаларын орындауда аянбай е?бек ете­міз, — деп сендірді, айма? басшылары аты­нан ?ызылорда облысыны? ?кімі ?ырымбек К?шербаев.

Айхан Ш?РІП

Астана

http://www.aikyn.kz