?нді би ?нері

Б?гін ?ркен Кенжебек досымны? бір твитінде «Биыл ?нді киносыны? 100 жылды?ы. 1913 жылы Raja Harishchandra деген ?ыртым фильмнен баста?ан ел б?гінде жылына 1000 фильмі?ді былай т?сіреді»деген жазбасын о?ып, б?рыннан ?нді фильмдеріндегі билер жайлы жазуды ойлап ж?ргенім есіме т?сті.

?нді фильмдері дегенде, е? алдымен ?нді хал?ыны? б?лшегі іспеттес ?ндері мен билері еске т?седі. ?рбір фильм ?ндіні? музыкасы мен биін ?оса?тастыру салтынан алша?та?ан емес. Алайда, билері осы к?ні тым заманауиланып, ?у баста?ы негізінен, тарихи ??ндылы?ынан, ?лкен шеберлігінен айрылып бара жат?ан сы?айлы.

?нді билеріні? шы?у тарихын шолып ?араса?, б?л ?лкен шеберлікті талап ететін ?лкен ?нер. ?нді биі б.з.д 400 жылдары бастау алып, е? ал?аш б?л биді Шива ??дайы билеген деген а?ыз бар. Т?рлі ?имылдардан ??рал?ан би ?нерімен ол астан-кестені шы??ан ?лемді ?айтап жина?тап, осы ?лемді ??р?ан-мыс. ?нді билері — театр ?нерін жан-жа?ты т?сіндіріп, ?ойылымдарды б?лшектеп ?арастыратын 36 томнан т?ратынНатья-шастра шы?армасы бойынша ?алыптас?ан екен. ?азірде Натья-шастра?а негізделген билер е? ежелгі болып саналады. Оларды?: Бхаратанатьям, Одисси, Мохиниаттам, Кучипуди, Манипури, Сатрия, Катхакали, Катхак деген т?рлері бар. ?рбір би абхинаямен, я?ни мимикамен адамны? не айт?ысы келетінін, ойларын жеткізіп отырады. Ж?не де мудра – сауса?тарды? орналасу салтын ?ада?ала?ау де ?лкен шеберлікті талап етеді.

М?ны ке?естік «Хождение за три моря Афанасия Никитина» деген фильміндегі ?нді ?ызымен ??гімелескен жерінде ?те аны? бай?ау?а болады:

Сілтемемен ?тіп к?рі?іздер: http://kiwi.kz/watch/machgvfeyk7d/

?нділіктер ?з фильмдерін биден кенде ?алдырмау?а тырыс?анымен, осы ?лкен ?нерді к?рсете алатын шеберлер азайып кетті. ?лбетте, заманауилы? олар?а да ?сер етпей ?ойма?аны аны?, біра? осындай ??нды д?ниелерін миллионда?ан аудиториясына насихаттаса дейсі?… Б?л т?р?ыдан олар?а корейлерден ?йрену керек

http://massaget.kz/blog/4289