АЛТЫНОРДА
Регионы

АЗИЯ ?ЫЗЫ?ТАРЫ

Е? к?п суицид жасайтын елдерді? ?атарына Шы?ыс Азия елдері бірінші кіреді. Оны? ішінде Жапония к?ш бастап т?р

?лбетте, жер аз, ал халы? саны к?п, ?р салада б?секелестік, ?рі жо?ары де?гейде. Токио сия?ты ?лкен магаполисте жо?алып кетуден б?рын, рухани т?р?ыда жо?алу ?бден м?мкін. Осындай опасыз ?мірден шарша?ан кейбір адамдар метроны? астына т?сіп, ?луді ж?н санайды екен. Біра? кейін ?зін-?зі ?лтірген адамны? отбасына ?лкен сомада айыпп?л салынатын к?рінеді. ?йткені бір адамны? кесірінен бір линия ?оз?алысы то?тайды, ал б?л транспорт компаниясына шы?ын ?келеді, ал адамдарды? уа?ытын алады, т?птеп келгенде елді? экономикалы? жа?дайына да ?серін тигізеді. Бастап?ы кезде адамдар оларды? линиясында бол?ан ?лімді естіп, ?атты ?ор?атын болса, ?азір ашуланатын к?рінеді. ?йткені, метро ж?мысын то?татады, ал адамдарды? жарты к?н уа?ыты бос кетеді. Ал жарты к?н Токио ?шін жарты ?мірге тен

1960 жылдары О?т?стік Кореяда бірде-бір к?п?абатты т?р­?ын ?й болма?ан, тіпті астанасы Сеул ?аласында п?терлерді? кейбірінде ?ана су бол?ан екен. Корея астанасында к?п ?абатты ал?аш?ы т?р?ын ?йлер 1963 жылы ?ана салыныпты. Онда да ?ызы?. ?уелде он ?абатты? он бір ?йден т?ратын, барлы?ы 1158 п?терлік ша?ын аудан салу жоспарланады. Ж?рт б?рі ?арсы шы?ады “Жары? беруге электр ?уаты жетпей жат?анда лифтілі ?й салу деген не с?мды?!” деп газеттер жамырай жазады. А?ыры ?йді? ?абаттары азайтылып, ?лгі ша?ын аудан тек алты ?абатты (?рине, лифтісіз) ?йлер­ден т?р?ызылады. Сонда да ??рылысы толы? біткеннен кейін ?лгі ?йлерге ешкім кірмей ?ояды. П?терлерді? он-он бес пайызы ?ана сатылады, онда да тек бірінші ?абатта?ылары ?ана… Ешкім тым ??ры?анда екінші ?абатта да еш?ашан т?рып к?р­меген ?ой. С?йтсе к?мірмен жа?ылатын ?азан­ды?тардан адамды ?лтіріп жіберетін газ тарайды екен, газ тара?ан бетте бірінші ?абатта т?ратын­дардан бас?алар дала?а шы?ып ?лгере алмайды екен деген ?ауесет жайылып кетіпті. ?й сал?ан компания басшылы?ы ж?ртты тыныштандыру ?шін бес суыр сатып алыпты да, газ тарайды деп ?рейленіп, ?з ?йлеріне ?здері жоламай ж?рген­дер­ді? п?терлеріне ?лгі суырларды т?нетіп шы?а­рып­ты. Т?р?ындар сонда да ?оры??анын ?ой­май­ды, суыр, ?анша айт?анмен, адам емес ?ой деп. Амалы таусыл?ан компания басшылы?ы бір ?ыз­меткерін сыл?ита ішкізеді де, жа?а?ы ?йлерді? біріне ?амап, сыртынан жауып кетеді. Та?ерте? б?рі жиналып, ж?гіріп барса, ?лгі кісі – тірі… Содан кейін ?ана алдымен екінші ?абатты?, біраз­дан со? ?шінші ?абатты? п?терлері сатыла бастайды. С?йткен Сеулде ?азір к?к тіреген з?у­лім ?йлер самсап т?р. “Тэхан сэнмен” са?тандыру компаниясы ?имаратыны? ?шар басына ?ара­са­?ыз басы?ызда?ы ?алпа?ы?ыз т?седі.

akzere.dosym